VÝUKA


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Od roku 2021 probíhala revize ŠVP. Od 4. 9. 2023 učíme podle nového ŠVP, které obsahuje všechny změny dle platného zákona. 

Vycházíme ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny

Škola je multikulturní otevřenou školou pro všechny, je školou rodinného typu s nízkým počtem žáků, kde je dána možnost lidskému rodinnému porozumění.
Škola usiluje o to, aby žáci získali během školní docházky kvalitní základy moderního, všeobecného vzdělání.
Zároveň by jim měl být poskytnut ucelený náhled na svět a na místo člověka v něm.

Rozvoj osobnosti dítěte se děje především jeho vzděláváním. Kromě tradičního obsahu základního vzdělávání, zaměřeného na poskytování základních poznatků a dovedností rozvíjejících jeho způsobilost v oblasti jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní i dalších, program doplňuje obsah vzdělávání
i v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí.
Náboženská výchova je ponechána na dohodě rodičů, školy a církve.
Organizace výuky se řídí platnými závaznými předpisy.


Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci:

Škola pro život:

 • chceme učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn.méně encyklopedických poznatků
  a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi,

 • zavádět do výuky nové či staronové metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu.

 • pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků
  s důrazem především na jazyk anglický ( formou zájmového kroužku JA pro žáky 1. a 2. ročníku),

 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích
  a jejich využívání , podporovat interaktivní výuku,
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala (někdy vidí žáci kolem sebe opak viz. pravidla silničního provozu, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi apod.).


Škola pro všechny:

 • chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kteří vyžadují speciální péči ( žáci s podpůrnými opatřeními ),

 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny.
  Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině ( ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi),

 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.,

 • snažíme se provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi,

 • výrazně se chceme zaměřovat i na žáky mimořádně nadané.
  Chceme jim vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj. K tomu účelu nabízíme žákům širokou nabídku zájmových kroužků ( hrátky s angličtinou, logika hrou a deskové hry, hra na zobcovou flétnu, taneční kroužek, výtvarný kroužek, sportovní kroužky - minivolejbal a florbal, kroužek výpočetní techniky).
  Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, ve kterých mají žáci možnost se prezentovat. Zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji nadání žáků a zároveň mají možnost rozvíjet své zájmy v jejich oblíbených oblastech.

 • chceme navázat na dobré tradice naší školy, na vysokou reputaci, kterou naše škola má zejména mezi širokou veřejností, chceme dále rozvíjet silné stránky školy.


Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků ve škole má tři roviny. Učitel hodnotí žáka vzhledem k očekávaným výstupům a kompetencím, kterých by měl žák dosahovat, další rovinou je porovnání jednotlivého žáka s ostatními žáky ve třídě a konečně rovina vlastního pokroku žáka.
Do současné doby převládaly v hodnocení žáků první dvě roviny, protože ty se dají dobře postihnout
a vyjádřit známkou.
Co se nedá známkou postihnout a nebo jen málo, je individuální pokrok žáka.
Ten považujeme v současném hodnocení za nejdůležitější.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je srozumitelné, jednoznačné, věcné a všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné
a doložitelné. Ve všech předmětech používáme klasifikaci známkou.