ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


24. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2021/2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY konaného dne 3. - 6. 5. 2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písmena b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

registrační číslo      1/2021 

registrační číslo      2/2021 

registrační číslo      3/2021 

registrační číslo      7/2021 

registrační číslo      9/2021 

registrační číslo    10/2021 

registrační číslo     11/2021 

registrační číslo    13/2021 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína ke Krajskému úřadu ve Zlíně.

V Bohuslavicích u Zlína  24. května 2021 

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka MŠ a ZŠZápis do mateřské školy na školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

zápis do MŠ Bohuslavice u Zlína se uskuteční na základě doporučení MŠMT- zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

,, Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v řádném termínu od 2. května 2021
do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání (PV) stanoví ředitelka školy,
a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).''

Vzhledem k současným mimořádným opatřením je žádoucí:

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

- upřednostnit podání žádosti (včetně kopie rodného listu dítěte a potvrzení o povinném očkování
dítěte) a to:

a) datovou schránkou - tndmbpd

b) e-mailem opatřeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

c) zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

d) osobním podáním žádosti ve škole (schránka u vchodu do ZŠ a MŠ)

TERMÍN ZÁPISU V ZŠ a MŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA
Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 3. - 6. května 2021.

Podání žádosti a potřebných dokumentů ( kopie rodného listu dítěte, potvrzení o povinném očkování
s razítkem lékaře - je součástí žádosti
) proveďte v uvedeném termínu dle výše uvedených možností
a-d.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách školy:
www.zsms-bohuslaviceuzlina v sekci Mateřská škola/Dokumenty.
Formulář si můžete vyzvednout také osobně v MŠ od 19. 4. 2021
Všechny požadované dokumenty pečlivě zkontrolujte a vložte do obálky, kterou nadepište
ZÁPIS DO MŠ.
Registrační číslo a potvrzení o přijetí dokumentace Vám bude zasláno emailem nebo SMS na Vaše telefonní číslo po ukončení sběru žádostí, nezapomeňte je vyplnit v Žádosti o přijetí.

Všechny kopie dokladů budou po zápisu skartovány!


Upozornění pro rodiče předškoláků:

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které
k 31. 8. 2021 dovrší věku 5 let, tedy dítě narozené v období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016.

Vzhledem k současné situaci děkuje vedení školy rodičům za pochopení a spolupráci při organizaci zápisu.


V Bohuslavicích u Zlína 14. 4. 2021 Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V pondělí 24. 5. 2021 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a vyvěšeny budou také na vchodových dveřích ZŠ a MŠ.

Budou zde zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.

Rozhodnutí o přijetí nebudou rodičům zasílána. 

Od 25. 5. 2021 budou odeslány poštou na doručenku Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

                                                                                                           Mgr. Lenka Vavrušová