Zápis do mateřské školy na školní rok 2022-2023


19. 5. 2022

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
ve správním řízení

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 §183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,
za oznámená.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY konaného dne 12. 5. 2022

Do MŠ byli přijati:

1. registrační číslo    1/2022          přijat/a

2. registrační číslo   2/2022          přijat/a

3. registrační číslo   4/2022          přijat/a

4. registrační číslo   5/2022          přijat/a

5. registrační číslo   6/2022          přijat/a

6. registrační číslo   7/2022          přijat/a

7. registrační číslo   8/2022           přijat/a

8. registrační číslo   9/2022          přijat/a

9. registrační číslo 10/2022          přijat/a

                                                                                                                   Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka MŠ a ZŠ


Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat:

 • elektronicky prostřednictvím stažení žádosti (zde pod textem)
 • osobní vyzvednutí v mateřské škole od 12. dubna 2022

Žádost je třeba vyplnit a nechat potvrdit od ošetřujícího dětského lékaře.

Příjem vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (zápis) bude probíhat podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů následujícími způsoby:

 1. osobním podáním v mateřské škole Bohuslavice u Zlína
 2. do datové schránky školy ID: tndmbpd
 3. e-mailem: lenka.vavrusova@seznam.cz pouze s elektronickým podpisem
 4. prostřednictvím České pošty
 5. do poštovní schránky u budovy ZŠ na adrese Bohuslavice u Zlína 221, 763 51 Bohuslavice u Zlína

Termín zápisu je čtvrtek 12. května 2022 od 14.00 do 16.00 hodin

Bude-li podání učiněno dálkovým způsobem (tj. body 2-5), je nutné pro ověření údajů přiložit kopii rodného listu dítěte a žádost doručit do MŠ nejpozději do 11. května 2022. Pokud bude podání učiněno osobně, je třeba
v MŠ dne 12. května 2022 od 14.00 do 16.00 hodin předložit řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce.
V případě cizinců je třeba doložit také kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR
(doba delší 90 dnů).

K zápisu k PV si s sebou přineste:

 • vyplněnou žádost s potvrzením o očkování,
 • průkaz totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění),
 • kopii rodného listu dítěte, příp. oprávnění pobývat na území ČR (§20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Při samotném zápise zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo žádosti, pod kterým bude probíhat přijímací řízení.

V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004Sb., správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 16. května od 13 do 15 hodin v ředitelně ZŠ.
Po tomto termínu vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvkové organizace, stanovuje
v souladu se zněním § 34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu se zněním § 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů zásady pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro případ, že počet žádostí o přijetí k PV převýší počet volných míst takto:

 1. Předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace je organizováno pro děti zpravidla ve věku od tří do šesti let, u dětí od dvou do tří let, pokud to okolnosti dovolí a dítě splňuje podmínky pro vzdělávání v mateřské škole podle platného ŠVP pro PV.
 2. Dítě může být přijato ke zkušebnímu pobytu na dobu nejdéle tří měsíců.
 3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává žadatel (dítě) prostřednictvím svého zákonného zástupce.
 4. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány zpravidla na celou dobu předškolního vzdělávání.
 5. Podmínkou pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je dodržení § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:
 • Zařízení poskytující péči o dítě od 3 do 6 let věku v denním režimu nebo předškolním zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Je proto nezbytné potvrzení od lékaře! Nestačí prohlášení rodičů.
 • U dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, není potvrzení o stanoveném povinném očkování nezbytné.

I. V souladu s ustanovením § 34, odst. 4 a § 34a odst. 1 školského zákona budou přednostně přijaty děti
s místem trvalého pobytu v obci Bohuslavice u Zlína, pro které je předškolní vzdělávání povinné 
( do 31. 8. 2022 dosáhly pěti let věku) a děti, které měly povolen odklad povinné školní docházky.

II. V souladu s § 34 odst. 3 budou přednostně přijaty i děti, které před začátkem školního roku ( 1. 9. 2022) dosáhnou nejméně čtyř let věku a které mají trvalý pobyt v obci Bohuslavice u Zlína.

III. Na zbývající volná místa budou děti přijímány dle těchto bodových kritérií:

Trvalý pobyt dítěte v obci Bohuslavice u Zlína                                 5 bodů

Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 8. 2022 3 roky                       5 bodů

Dítě, které dosáhne nejpozději k 31. 12. 2022 3 roky                      1 bod

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k vedlejšímu kritériu:

Sourozenec, který je již v dané MŠ nebo ZŠ přijat a který se zde bude vzdělávat
i ve školním roce 2022/2023                                                                
1 bod

Děti budou přijímány podle počtu dosažených bodů - přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

V případě shodného dosažení počtu bodů bude přednostně přijato dítě zaměstnaných rodičů. Pokud i při zohlednění zaměstnanosti rodičů bude mít více dětí stejný počet bodů, bude přednostně přijato starší dítě.

Do přijímacího řízení budou zařazeny vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podané
v řádném termínu přijímacího řízení. Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

Podmínkou je, aby dítě bylo očkováno dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

IV. 
Individuálně vzdělávané děti budou přijaty bez uplatnění kritérií, jelikož se nezapočítávají do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Postup:

 • Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
 • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
 • Uvedené podmínky jsou posuzovány v daném pořadí.
 • Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.

Upozornění:

Dle změny zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34a je od 1.1. 2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do mateřské školy povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Žádost o přijetí k PV zde:


Zápis do MŠ pro cizince

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny na školní rok 2022- 2023

                         se uskuteční dne 9. 6. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do MŠ bude vydáváno dne 18. 7. 2022 od 9 - 11 hodin
v ředitelně ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína.

 • doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce ( vízum strpění nebo dočasné ochrany)
 • doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA PŘIJETÍ:
Přijímány budou děti dle věku s trvalým pobytem nebo místem pobytu ve spádové oblasti - obec Bohuslavice u Zlína - dle kapacitní podmínky školy.
Žádost o přijetí dítěte - viz. výše.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


V Bohuslavicích u Zlína dne 10. 5. 2022