Úspěchy a aktivity našich žáků

Přestože jsme malá škola, aktivně se zapojujeme do různých soutěží a jiných aktivit v rámci maximálních možností. Učitelé spolupracují při organizaci soutěží, vzdělávacích akcí, besed
a projektů s jinými školami a řadou dalších již osvědčených organizací.

Spolupracujeme s těmito složkami:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, SRPŠ při ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína,
Obec Bohuslavice u Zlína, ZŠ a MŠ Březnice, HZSZK, Myslivecké sdružení Křiby Bohuslavice u Zlína, DDM Matýsek Napajedla, Městské divadlo Zlín. 

Škola spolupracuje s Obecním úřadem v Bohuslavicích u Zlína při těchto akcích:
vystoupení pro veřejnost ( Rozsvěcování vánočního stromečku a vánoční jarmark, kácení Máje, Akademie školy, Vítání občánků, beseda s důchodci a Den matek )
propagace práce a výsledků školy v místním časopise a na webových stránkách obce,
v prostorách školy

Každoročně se také aktivně podílíme na sběru odpadového papíru - spolupráce s firmou ROJAK s.r.o. Finanční prostředky jsou převáděny do fondu SRPŠ a následně použity na nákup pomůcek a materiálů do výuky pro všechny žáky naší školy, z těchto finančních prostředků také přispíváme žákům na mimoškolní aktivity ( úhrada školních výletů, výchovných akcí, příspěvky na školu v přírodě apod. )

ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína získává každoročně certifikáty za pomoc při veřejných sbírkách Fondu Sidus, o.p.s. Výnosy ze sbírek jsou určeny pro nemocné děti a na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji určenými pro pediatrickou kliniku UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole a dětskou kliniku fakultní nemocnice v Olomouci.

Pravidelně se účastníme také veřejné sbírky pro CPK CHRPA- centrum přípravy koní pro porehabilitaci a podpořili jsme finančně občanské sdružení Život dětem, jehož prostřednictvím jsme pomohli dětským oddělením nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti.

Žáci naší školy se každoročně aktivně zapojují do soutěže ve sběru plastových víček - firma NEOMA s.r.o.

Také se v rámci ekologické výchovy zapojujeme do sběru použitého stolního oleje ve spolupráci s firmou FRITEX.


Blahopřejeme Honzovi Mrlíkovi ke zlaté medaili v 51. ročníku plavecké soutěže žáků 3. tříd Zlínského kraje Stříbrný věnec.
Ve velké konkurenci v kategorii mimozlínských škol v disciplině kraul je to obrovský úspěch. Dalším skvělým úspěchem pro naši školu bylo i 6. místo Lukáše Karabce v disciplině prsa. Poděkování patří i ostatním účastníkům této soutěže - Jirkovi Dolejšovi( 9. místo znak), Markétce Slezákové ( 13. místo znak) a Natálce Souškové ( 17. místo kraul).
Děkujeme


Blahopřejeme Štěpánovi Kašpaříkovi, žákovi 4. ročníku, který se umístil na vynikajícím 2. místě
v celostátní soutěži ve hře na akordeon.


Blahopřejeme Davidu Domincovi ze 4. ročníku za skvělou reprezentaci naší školy v okresním
a krajském kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.
Umístil se na krásném 3. místě. 


Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2017
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2017

Blahopřejeme všem zúčastněným žákům a přejeme hodně úspěchů žákovi Radovanu Kostkovi
ze 4. ročníku, který postoupil do finále soutěže s maximálním počtem bodů a skvěle reprezentoval naši školu.