Zápis do 1. ročníku


30. 4. 2024

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU


JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA NAŠÍ ŠKOLE - 18. 4. 2024


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ - školní rok 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2024
do 30. dubna 2024
.
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice
u Zlína proběhne včetně všech tradičních postupů.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy
na den:

čtvrtek 18. dubna  2024 v době od 13.00 do 17.00 hod.

a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

 • škola bude organizovat zápis s osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky proběhne za osobní přítomnosti zákonného zástupce (zákonných zástupců) dítěte ve škole
 • zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 a 31. 8. 2018 a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen.
 • na nástěnce v mateřské škole budou viset časovky, budete si tak moci vybrat čas, který Vám vyhovuje

Třídní učitelkou v budoucí první třídě bude Mgr. Helena Štipčáková

Jak dítě přihlásit:

 • rodič či rodiče se dostaví i s dítětem osobně do školy,
 • ředitelka školy provede s dítětem motivační rozhovor, přidělí dítěti registrační číslo
 • rodič v této době vyplní příslušné dokumenty ( pokud je nepřinese již vyplněné předem) a vyřeší další nutné administrativní záležitosti,
 • rodič přinese s sebou rodný list dítěte a vlastní OP,
 • učitel sdělí rodičům výsledek pohovoru s dítětem a sdělí případná doporučení,
 • rodiče obdrží předběžnou informaci o výsledku zápisu.

Seznam registračních čísel dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy
a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína
k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn u vchodu do školy v písemné podobě a na webových stránkách školy do 30. 4. 2024 (event. v pátek 26. 4. 2024).
Pro informace můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2024/2025 budou přijati žáci do naplnění kapacity třídy - do maximálního počtu 20 žáků na třídu.

Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • kontaktní telefon a platnou mailovou adresu

Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá v souladu se školskou legislativou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo
733 508 680

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


Potřebné dokumenty k zápisu zde:


Další zajímavé odkazy: