Zápis do 1. ročníku

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU KONANÉHO VE DNECH 8. - 20. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 §183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění...

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU konaného dne 8. - 20. 4. 2021

Do 1. ročníku byli přijati:

registrační číslo 1/2021 přijat/a

registrační číslo 2/2021 přijat/a

registrační číslo 3/2021 přijat/a

registrační číslo 4/2021 přijat/a

registrační číslo 5/2021 přijat/a

registrační číslo 6/2021 přijat/a

registrační číslo 7/2021 přijat/a

registrační číslo 8/2021 přijat/a

                                                                       Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


Zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče,
blíží se avizovaná doba zápisu do 1. ročníku do naší základní školy.
Chtěla bych Vás upozornit, že v souvislosti s protiepidemickými
opatřeními, která provázejí i tento školní rok, bude potřebné organizaci zápisu
přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň
splněny všechny zákonné povinnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!

Zápis k povinné školní docházce v naší škole se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce mohou rodiče podat:

1.  prostřednictvím datové schránky (tndmbpd)
2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
3. poštou
4. osobně do poštovní schránky

Jestliže zvolíte osobní předání, vhoďte, prosím, veškeré potřebné dokumenty v obálce do poštovní schránky u hlavního vchodu školy.
Na obálku napište, prosím, heslo: ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Oznamte prosím e- mailem na: lenka.vavrusova@seznam.cz
, že jste tak učinili.

Příjem žádostí bude probíhat od 8. 4. do 20. 4. 2021

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (postačí ve formě prosté kopie, skenu) a zašle ji spolu s "Žádostí" dálkovým způsobem nebo přiloží do obálky k ostatním dokumentům
/ Žádost o přijetí, zápisový list/.  

Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno 26. 4. 2021 na našich webových stránkách v sekci Základní škola - Zápis do 1.ročníku a v sekci Mateřská škola- Aktuálně pro rodiče.

V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly. Věnujte tedy
pozornost čitelnému a pečlivému vyplnění všech dokumentů.

Po ukončení sběru žádostí Vám bude zasláno registrační číslo na e-mail nebo sms.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá v souladu se školskou legislativou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad je možné stáhnout v sekci Základní škola-Dokumenty

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo
733 508 680

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Potřebné dokumenty k zápisu zde: