Zápis do 1. ročníku


24. 5. 2022

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно
з
§ 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr. Lenka Vavrušová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису: ředitelna školy ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína

Organizace zápisu / Порядок запису:

1O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов'язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов'язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Podmínky a potřebné dokumenty k přijetí:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (příloha - potřebné dokumenty k zápisu)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (додаток)

 • Vízum dítěte i zákonného zástupce k povolení pobytu na území ČR,

Віза дитини та законного представника для отримання дозволу на проживання в Чеській Республіки.

 • Pojištění u pojišťovny v ČR

Страхування в страховій компанії в Чехії

Možnost doručení přihlášek cizinců je podle zákona ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace od 1. 6. 2022 - 15. 7. 2022- osobně, poštou, datovou schránkou.

Zápis do ZŠ
Спеціальний запис дітей іноземців до школи, яким надано тимчасовий захист, відбудеться 9 червня 2022 року з 14:00 до 16:00 годин.

Přijetí / nepřijetí dítěte do ZŠ i MŠ bude vydáváno 20. 7. 2022 od 9,00 - 11,00 hodin v ředitelně ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína.

Прийом/недопуск дитини до ДНЗ та дитячого садка буде видано 20 липня 2022 року з 9.00 до 11.00
в штаб-квартирі початкової школи та дитсадка.

V Bohuslavicích u Zlína dne 24. 5. 2022


Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

Mgr. Lenka Vavrušová


27. 4. 2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a v souladu s ustanovením § 36 a ustanovením § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace uchazečů s tímto registračním číslem: 

registrační číslo 1/2022 odklad PŠD

registrační číslo 2/2022 přijat/a

registrační číslo 3/2022 přijat/a

registrační číslo 4/2022 přijat/a

registrační číslo 5/2022 přijat/a

registrační číslo 6/2022 přijat/a

registrační číslo 7/2022 přijat/a

registrační číslo 8/2022 přijat/a

registrační číslo 9/2022 přijat/a

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 04. 2022 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy
a základní školy (vchodové dveře do budovy) a dále bylo zveřejněno dne 27. 04. 2021 na webových stránkách školy.
Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání, která činí 15 dnů. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání,
za oznámená. 

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy                                                                


21. 4. 2022

JAK PROBÍHAL ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA NAŠÍ ŠKOLE


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ - školní rok 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2022
do 30. dubna 2022
.
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice
u Zlína proběhne včetně všech tradičních postupů.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy
na den:

čtvrtek 21. dubna  2022 v době od 13.00 do 17.00 hod.

a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k situaci, která nyní je v České republice:

 • škola bude organizovat zápis s osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky proběhne za osobní přítomnosti zákonného zástupce (zákonných zástupců) dítěte ve škole
 • zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 a 31. 8. 2016 a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky
  v minulém roce odložen.
 • na nástěnce v mateřské škole budou viset časovky, budete si tak moci vybrat čas, který Vám vyhovuje. 

Třídní učitelkou v budoucí první třídě bude Mgr. Helena Štipčáková

Jak dítě přihlásit:

 • rodič či rodiče se dostaví i s dítětem osobně do školy,
 • ředitelka školy provede s dítětem motivační rozhovor, přidělí dítěti registrační číslo
 • rodič v této době vyplní příslušné dokumenty ( pokud je nepřinese již vyplněné předem) a vyřeší další nutné administrativní záležitosti,
 • rodič přinese s sebou rodný list dítěte a vlastní OP,
 • učitel sdělí rodičům výsledek pohovoru s dítětem a sdělí případná doporučení,
 • rodiče obdrží předběžnou informaci o výsledku zápisu.

Seznam registračních čísel dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy
a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína
k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn u vchodu do školy v písemné podobě a na webových stránkách školy do 30. 4. 2022 (event. v pátek 29. 4. 2022).
Pro informace můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy:
Pro školní rok 2022/2023 budou přijati žáci do naplnění kapacity třídy - do maximálního počtu 20 žáků na třídu.

Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • kontaktní telefon a platnou mailovou adresu

Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je třeba, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá v souladu se školskou legislativou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo
733 508 680

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


Potřebné dokumenty k zápisu zde:


Další zajímavé odkazy: