Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) jsme nazvali:

"OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS".

Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

Hlavní cíle:

Jedná se o osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí, umožňuje pracovat s tématickými celky srozumitelnými dětem. Jejich realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti.

Inspiraci pro vzdělávací program nacházíme také v programech "Začít spolu"  či  "Zdravá mateřská škola",
ke kterým se přikláníme. Pro ŠVP naší MŠ vybíráme takové postupy, které vyhovují našim podmínkám. 

V ŠVP naplňujeme společnou vizi školy: "Škola plná pohody - škola, kde se všichni budou cítit dobře."

Tato vize by se měla dotknout nejen dětí, ale i zaměstnanců školy, rodinných příslušníků dětí a dalších partnerů, kteří do školy přicházejí.


Hlavní směry

 • Vytváříme pohodové školní prostředí
 • Vychováváme lidskou osobnost
 • Vytváříme informační prostředí
 • Zvládáme pravidla komunikace
 • Učíme se i mimo školu
 • Žijeme v souladu s přírodou


Hlavní cíle:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopností
 • osvojení pravidel, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Specifické cíle:

 • dítě a jeho tělo
 • dítě a jeho psychika
 • dítě a ten druhý
 • dítě a společnost
 • dítě a svět

Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme je ke spolupráci, předáváme nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. U každého dítěte podporujeme zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v mateřské škole.


PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ EVALUACI A HODNOCENÍ

Vzhledem k tomu, že jsme jednotřídní mateřská škola, mají možnost si sdělovat učitelky své dojmy a zkušenosti bezprostředně a ihned je vyhodnocovat. Analyzujeme a vyhodnocujeme
i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše vzdělávací cíle. Sledujeme a zaznamenáváme individuální rozvoj dětí, jejich individuální pokroky v učení. Vyhodnocujeme vývoj dětí.