Provoz MŠ je od 6:15 do 16:15 hodin.

 • Příchod dětí je možný do 8.00 hodin. Poté se budova mateřské školy uzamyká.
 • Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout nejpozději v 16. 10 hodin. 
 • Odchod dětí, které jdou po obědě, je možný v době od 11.15 - 11.30 hodin.
 • Mimo uvedené hodiny je možný příchod a odchod po předchozí domluvě s učitelkou.
 • V 16. 15 hodin se mateřská škola uzamyká.


Omlouvání dětí

 • Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně).
 • Omluvy dětí přijímáme den předem anebo do 7:15 hodin daného dne.

Způsoby omlouvání:

 • Osobně ústně ve třídě učitelce,
 • Telefonicky: 577 991 167, +420 774 586 983,
 • SMS.
Omlouvání nepřítomnosti dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, je upřesněno ve školním řádu mateřské školy - viz. Dokumenty.

Neinvestiční poplatek MŠ

Za předškolní vzdělávání dítěte, které je zapsáno v mateřské škole , se stanovuje částka ve výši 400,- Kč měsíčně na jedno pravidelně docházející dítě. 

Netýká se dětí předškolního věku a dětí s odkladem školní docházky, které jsou od poplatku osvobozeny vyhláškou ministerstva školství.


Co budou vaše děti potřebovat? (všechno musí být podepsané)

 • Oblečení do třídy: děti se při hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (tričko, tepláky, legíny, sukýnky). Potřebují také pevné uzavřené přezůvky (nejlepší jsou na suchý zip).
 • Oblečení na odpočinek: pyžamo nebo noční košilku.
 • Oblečení na pobyt venku – jaro, léto, podzim: pohodlné sportovní oblečení přiměřené aktuálnímu počasí (tričko, kraťasy nebo tepláky, legíny, tenisky a pokrývku hlavy). Na obutí tenisky a holínky.
 • Oblečení na pobyt venku – zima: nepromokavé oblečení a obuv přiměřené počasí (punčocháče nebo legíny, mikinu, kombinézu, teplejší nepromokavou obuv, čepici, šálu, rukavice- palčáky).
 • Náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky.

Svým dětem při nástupu do školky pomůžete tím, že jim dáte takové oblečení, které si z větší části zvládnou samostatně oblékat a zároveň nebudou mít strach si je ušpinit. Pro svou jistotu i jistotu dětí nezapomeňte na náhradní oblečení včetně spodního prádla.


Kdo pečuje o vaše děti

Božena Mikuličková

Učitelka MŠ


Bc. et Bc. Lucie Gottfried

Učitelka MŠ


 • Paní učitelky se střídají v ranních a odpoledních směnách, zajištěna je i vzájemná zastupitelnost v době kratší či delší nepřítomnosti některé z nich.
 • Pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Zajímají se o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají účastí na odborných  seminářích, samostatným vzděláváním, sledováním nových trendů a možností ve výchovné práci s dětmi. Vzájemně si získané informace a poznatky předávají, konzultují je a dále je využívají ke své práci.
 • Pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby vždy byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Rozvíjí děti po stránce fyzické, psychické i sociální, posilují jejich sebevědomí, jejich důvěru ve vlastní schopnosti, podněcují jejich harmonický rozvoj.

Nepedagogičtí zaměstnanci:

 • Nepedagogičtí zaměstnanci spolupracují s učitelkami, dle možností vypomáhají učitelkám při práci s dětmi v šatně při přípravě na pobyt venku, popřípadě, když je potřeba, i v průběhu dne.
 • Jejich pomoc je také potřebná při výletech a jiných akcích. Dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi a rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti.

Přijímání dětí do mateřské školy

Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven v měsíci květnu a je zveřejněn v prostorách mateřské školy a na webových stránkách obce Bohuslavice u Zlína.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. 
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.

Dítě mladší 3 let může být přijato pouze při splnění následujících podmínek- předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče-tj. dítě musí být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, dodržovat hygienické a běžné společenské návyky.

Ředitelka mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a doloží potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci./§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví/.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.