Důležité informace


Provoz MŠ je od 6:15 do 16:15 hodin.

Omlouvání žáků
Omluvy dětí přijímáme den předem anebo do 7:15 hodin daného dne.

Způsoby omlouvání:


 • Telefonicky
 • Ústně
 • SMS
Omlouvání nepřítomnosti dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, je upřesněno ve školním řádu mateřské školy - viz. Dokumenty

Přijímání dětí do mateřské školy

Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven v měsíci květnu.
Je zveřejněn v prostorách mateřské školy a na webových stránkách obce Bohuslavice u Zlína.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.

Dítě mladší 3 let může být přijato pouze při splnění následujících podmínek- předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče-tj. dítě musí být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, dodržovat hygienické a běžné společenské návyky.

Ředitelka mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a doloží potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci./§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví/.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.Povinnosti rodičů

 • přivést dítě až do třídy a předat učitelce
 • sdělit veškeré potřebné informace týkající se momentálního zdravotního stavu dítěte
 • vždy přivádět dítě zdravé (léky ani jiné preparáty se zásadně v MŠ nepodávají)
 • nezatajovat důležité informace o dítěti
 • platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas
 • odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravě
 • vyzvedávat dítě včas
 • být seznámeni se školním řádem a respektovat jej (Školní řád)

 • zapojit se do života školy, účastnit se na programu
 • účastnit se porad, schůzek
 • seznámit se se závěry těchto porad a sdělovat své názory
 • spolupracovat s učitelkou
 • konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy
  a postup, jak je podporovat