Lokalita mateřské školy

Mateřská škola Bohuslavice u Zlína leží v přírodním prostředí nedaleko okresního města Zlína. Budova je umístěna v klidné části obce, blízko středu obce, od hlavní silnice vzdálené asi 100 m.

Samotná poloha objektu nabízí také množství zajímavých námětů k vycházkám, neboť se v okolí nachází louky, lesy a pole.

Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvkové organizace. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu
s maximální kapacitou 28 dětí.

Na jižní straně u školy se rozkládá oplocená zahrada, která je využívána hlavně v dopoledních hodinách.Velikost a prostorové uspořádání mateřské školy

Mateřská škola v Bohuslavicích u Zlína byla zkolaudována v prosinci 1978 a slavnostně uvedena do provozu.
Je to jednopatrová budova, která až do roku 1990 měla dvě oddělení spolu se samostatným traktem školní kuchyně. V důsledku výrazného nižšího populačního přírůstku v obci zůstává z původní dvojtřídní mateřské školy jednotřídní MŠ. 

V roce 2012 byla provedena celková rekonstrukce mateřské školy a třída byla přemístěna do nově vytvořených prostor v přízemí budovy. Horní patro v současnosti slouží základní škole. 

Kuchyň mateřské školy tvoří samostatné křídlo budovy. I ona prošla v roce 2016 celkovou rekonstrukcí (dlažba, obklady, elektroinstalace, odvětrávání, stavební úpravy ), včetně nádobí, konvektomatu a nerez vybavení. Budova je plynofikována a její technický stav je velmi dobrý.

Také zahrada mateřské školy prošla v roce 2016 velkou rekonstrukcí. Nově na ní byly vybudovány hrací prvky (ptačí pozorovatelna s pískovištěm, chaloupka, skluzavky, houpačky a trampolína), venkovní dlažba a zahrada byla doplněna okrasnými keři. 


Organizace vzdělávání

Předností jednotřídní MŠ je především to, že se automaticky vytváří heterogenní skupina dětí
a neoddělují se od sebe sourozenci. Výraznou předností naší MŠ je také možnost navázat dobrou spolupráci se ZŠ. Tato spolupráce se školou se nám daří v posledních letech velmi úspěšně rozvíjet.

U mladších dětí se zaměřujeme zejména na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků,
na postupné budování režimu činností v MŠ, který dětem přináší pocit jistoty a bezpečí a na    získávání jejich důvěry. U starších dětí rozvíjíme jejich zájmy, poznávání, vědomosti, dovednosti a postoje. Učí se také pomáhat mladším, toleranci a ohleduplnosti. Všechny děti se spolu podílejí na vytváření pravidel a rituálů, hodnotí důsledky nedodržování takto stanovených pravidel a samy si určují způsoby nápravy.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a nabízíme širokou péči
o všechny děti. Kvalitních výsledků škola dosahuje především v oblasti výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Velkou péči věnujeme i uvolňování ruky a grafomotorickým cvičením a také logopedii.

Orientační časový harmonogram činností

Režim ve třídě je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Je pružný a flexibilní, aby umožňoval organizaci činností a aktivit v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci, potřebám a odpočinku u jednotlivých dětí, protože mateřskou školu navštěvují i děti mladší tří let. Pevně je však zakotvena doba pobytu venku, čas oběda a odpoledního odpočinku. 

06.15 – 08.00          ranní blok                                                                                                                                                                                             příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry, aktivity řízené učitelkami, individuální práce 

08.00 – 08.45         dopolední blok č. 1                                                                                                                                                              snídaně, hygiena, volné i didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně, ranní cvičení

08.45 – 09.00         dopolední svačina (ovoce)

09.00 – 11.00          dopolední blok č. 2                                                                                                                                                              příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, pohybové aktivity, spontánní hry

11.00 – 11.30            oběd, hygiena

11.30 – 13.45            odpočinek dětí, relaxace, klidové činnosti, individuální aktivity

13.45 – 14.15            vstávání, odpolední svačina, hygiena

14.15 – 16.15             odpolední blok                                                                                                                                                                      spontánní hry, řízené činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt venku