Provoz MŠ

Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvkové organizace.
Jedná se o jednu smíšenou třídu s kapacitou 28 dětí.

Provoz MŠ je od 6.15 -16.15 hodin.
Příchod dětí je možný do 8.00 hodin. Poté se budova mateřské školy uzamyká.

Vzhledem k tomu, že byl provoz mateřské školy prodloužen, prosíme rodiče o dochvilnost. Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout nejpozději v 16. 10 hodin. V 16. 15 hodin se mateřská škola uzamyká.

Omlouvání žáků
Omluvy dětí přijímáme den předem anebo do 7:15 hodin daného dne.

Způsoby omlouvání:


  • Telefonicky
  • Ústně
  • SMS

Lokalita mateřské školy

Mateřská škola Bohuslavice u Zlína leží v přírodním prostředí nedaleko okresního města Zlína. Budova je umístěna v klidné části obce, blízko středu obce, od hlavní silnice vzdálené asi 100 m. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě a veřejném sportovišti
a dětském hřišti, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě při vycházkách na louku, do lesa a místnímu potoku Březnice.
Zákoutí s nádherně vzrostlými stromy a keři bez dosahu hluku silniční dopravy navozuje klidnou, téměř rodinnou atmosféru školy.


Velikost a prostorové uspořádání mateřské školy

Mateřská škola v Bohuslavicích u Zlína byla zkolaudována v prosinci 1978 a slavnostně uvedena do provozu. Je to jednopatrová budova, která až do roku 1990 měla dvě oddělení spolu se samostatným traktem školní kuchyně. V důsledku výrazného nižšího populačního přírůstku v obci zůstává z původní dvojtřídní mateřské školy jednotřídní MŠ s maximální kapacitou 28 dětí.

V roce 2012 byla provedena celková rekonstrukce mateřské školy a třída byla přemístěna
do nově vytvořených prostor v přízemí budovy. Horní patro v současnosti slouží základní škole.
Na jižní straně u školy se rozkládá oplocená zahrada, která je využívána hlavně v dopoledních hodinách. V roce 2016 prošla zahrada velkou rekonstrukcí. Nově na ní byly vybudovány hrací prvky ( Ptačí pozorovatelna s pískovištěm, chaloupka, skluzavky, houpačky a trampolína ), venkovní dlažba a zahrada byla doplněna okrasnými keři. V rámci finančních možností počítáme se zakoupením dalších hracích sestav a prvků vyrobených ze dřeva a kovu.
Zahrada je využívána zejména v dopoledních hodinách.
Kuchyň MŠ tvoří samostatné křídlo budovy. I ona prošla v roce 2016 celkovou rekonstrukcí (dlažba, obklady, elektroinstalace, odvětrávání, stavební úpravy ), včetně nádobí, konvektomatu a nerez vybavení. Budova je plynofikována a její technický stav je velmi dobrý.

Organizace vzdělávání

Předností jednotřídní MŠ je především to, že se automaticky vytváří heterogenní skupina dětí a neoddělují se od sebe sourozenci. Výraznou předností naší MŠ je také možnost navázat dobrou spolupráci se ZŠ. Tato spolupráce se školou se nám daří v posledních letech velmi úspěšně rozvíjet.

U mladších dětí se zaměřujeme zejména na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků, na postupné budování režimu činností v MŠ, který dětem přináší pocit jistoty
a bezpečí a na získávání jejich důvěry. U starších dětí rozvíjíme jejich zájmy, poznávání, vědomosti, dovednosti a postoje. Učí se také pomáhat mladším, toleranci a ohleduplnosti. Všechny děti se spolu podílejí na vytváření pravidel a rituálů, hodnotí důsledky nedodržování takto stanovených pravidel a samy si určují způsoby nápravy.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a nabízíme širokou péči o všechny děti. Kvalitních výsledků škola dosahuje především v oblasti výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Velkou péči věnujeme i uvolňování ruky a grafomotorickým cvičením a také logopedii.

Orientační časový harmonogram činností

Režim dne je stanovený s ohledem na psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí.

06.15 - 08.30 scházení dětí, volné i řízené činnosti dětí

08.30 -09.30 didakticky cílené činnosti

09.30 - 09.45 dopolední svačina (ovoce)

09.45 - 10.45 pobyt venku

10.45 - 11.00 příprava na oběd, hrové činnosti

11.00 - 11.30 oběd, hygiena, odchod dětí po obědě domů

11.45 - 13.45 spánek, klid na lehátku, klidové činnosti pro děti, které nespí

13.45 - 14.15 vstávání, hygiena,odpolední svačina

14.15 - 16.15 řízené činnosti a hry, zájmové volné činnosti, individuální péče