Kdo si hraje, nezlobí


Motto: ,, Kdo myslí na rok, pěstuje květiny,
                 kdo na roky, sází stromy
                 a kdo na budoucnost, vychovává děti. " 


Provoz školní družiny ve školním roce 2023-2024

 • bude zahájen v úterý 5. září 2023
 • provozní doba ranní družiny bude probíhat od 6.30 do 7.30 hodin, provozní doba odpolední družiny bude probíhat denně od 11. 25 do 16.15 hodin
 • úplata za ŠD za období 1. pololetí bude ve výši 100,-kč/1 měsíc/1 účastník ŠD, je splatná k 30. září 2023
 • bohužel musíme v letošním školním roce 2023/2024 upozornit, že žáků ZŠ je vyšší počet, než je kapacita ŠD; doporučujeme rodičům, aby si prostudovali kritéria přijetí do ŠD

Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době letních prázdnin

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2
005 Sb., v platném znění, bude provoz školní družiny ve dnech letních prázdnin, tj. od 1. 7. - 31. 8. 2024, přerušen. 
Provoz školní družiny (Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, příspěvková organizace) bude v měsíci září opět zahájen po uzavření správního řízení o přijetí žáků do školní družiny.


Provoz školní družiny

Školní družina je v době před vyučováním v provozu od 6:30 do 7:30 hodin.
V odpoledních hodinách pak od 11:25 do 16:15 hodin.

Eva Kudelová

Vychovatelka ŠD

Tel: 603 301 435


Základní informace

Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování.
Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD, umožňuje žákům přípravu na vyučování.
Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně - vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky
a pravidly pedagogiky volného času.

Školní družina má 1 oddělení a mohou ji navštěvovat jen žáci naší školy 
do naplnění kapacity. Kapacita školní družiny je 30 žáků.
Celkem bývá přihlášeno do školní družiny kolem 25 - 30 žáků.
Je přístupná dětem z Bohuslavic, Šarov i Březnice.
Školní družina nabízí kromě tradičních odpočinkových
a relaxačních aktivit po vyučování možnost zájmové činnosti
v kroužcích.
V nabídce je kroužek  hry na flétnu, taneční, kroužek Hrátky s angličtinou,
Logika hrou a deskové hry, kroužek minivolejbalu, kroužek výtvarný a šicí, Jóga pro děti a kroužek pohybových her.

Třída školní družiny je velká světlá místnost, vybavená odpovídajícím moderním nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, drobným sportovním nářadím.
Vychovatelka školní družiny zde má umístěn psací stůl.
Pro relaxaci a hry využívají děti velký koberec, který kryje podlahu školní družiny a rozkládací pohovku sloužící
k odpočinku i sezení žáků při odpočinkových aktivitách.

V odpoledních hodinách lze ke hrám, pro práci v kroužku a k drobným pohybovým aktivitám využít v omezené míře nejen školní družinu, ale i halu u ŠD a učebnu informatiky.
Pro sportovní vyžití žáků slouží tělocvična školy, hřiště u školy a školní zahrada.

Režim ve školní družině

 • 11,25  - 12,00 hod oběd - stolování ve školní jídelně
 • 12,00 - 13,00 hod odpočinkové činnosti
 • 13,00 - 15,00 hod zájmové a rekreační činnosti, vycházky, pobyt na hřišti
 • 15,00 - 16,15 hod  odpočinkové činnosti 

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační, může být upraven podle momentální situace.


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny
- školní rok 2023/2024 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.
Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD
a vyplněného zápisního lístku. Vyplnění zápisního lístku neznamená přijetí žáka do školní družiny.
Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 30 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitelka školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:

 1. Přednostně se přijímají žáci 1., 2. a 3. ročníku.
 2. Žáci 4. a 5. ročníku budou přijati do školní družiny, pokud to umožní její kapacita. Převýší-li počet přihlášek těchto žáků kapacitu, bude upřednostněn žák, který má zaměstnané oba rodiče.
 3. Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě. Pokud nebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty všechny děti v rámci určitého kritéria, bude
  o přijetí rozhodovat věk dítěte. Přednostně bude v rámci daného kritéria přijato dítě věkově mladší.

 4. V případě potřeby bude zajištěn dohled nad žáky, kteří nebudou přijati do ŠD:

  · před náboženstvím

  · popřípadě před začátkem zájmového kroužku 

Časový harmonogram přijímání žáků do školní družiny:

 • Do 5. 9. 2023 odevzdání vyplněných závazných přihlášek třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
 • Dne 6. 9. 2023 vyrozumění zákonných zástupců žáků o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny.

Vybavení školní družiny

Po skončení vyučování všichni žáci potřebují relaxovat a nabrat síly pro další práci.
Proto je čas strávený dětmi ve školní družině záměrně směřován k co nejčastějšímu pobytu dětí venku,
na čerstvém vzduchu. Téměř každý den jdeme na krátkou vycházku nebo využíváme k pobytu dětí školní zahradu a hřiště.

Sportovní nářadí ze sportovního skladu je využíváno v hodinách tělesné výchovy, ale je neomezeně k dispozici také dětem ze školní družiny. V přízemí školy je umístěn druhý sklad, který využívá také školní družina pro uložení sportovních pomůcek určených pro hry a sport venku / boby, koloběžky, fotbalové míče, apod. /.

Po skončení vyučování mohou žáci využívat učebnu PC, kde je celkem 10 počítačů / jeden počítač slouží
pro učitele a vychovatelku, 9 počítačů je určeno žákům /.
Umístěna je zde také tiskárna s funkcí kopírky.

Do žákovských počítačů jsou nainstalovány softwarové programy pro děti, určené jednak pro doplnění výuky
v hodinách jednotlivých předmětů, ale i pro zábavu a neformální učení v odpoledních hodinách.

Vychovatelka školní družiny má k dispozici audio-vizuální techniku: televizi s video-přehrávačem, přehrávač DVD a CD, rádio s přehrávačem magnetofonových pásků i CD. Bohatá videotéka a DVD nabízí výběr dětských filmů a naučných pořadů určených nejen do vyučovacích hodin. Fonotéka obsahuje CD s oblíbenými písničkami a pohádkami.

Při nácviku nových písní nebo jen k doprovodu zpěvu dětí má vychovatelka také možnost využít hudební nástroje školy - klávesy, kytaru, Orffovy nástroje a klavír.

Žáci mají možnost zapůjčit si domů knihy ze školní knihovny. Škola pravidelně odebírá časopisy Sluníčko, Pastelka a Mateřídouška a děti si je mohou ve školní družině číst a prohlížet. Dále jsou k dispozici hádanky, křížovky, doplňovačky, kvízy a omalovánky.

Stolní fotbal i hokej ŠPRTEC mohou žáci hrát o hlavní přestávce nebo odpoledne v družině.
Často také využívají stolní hry pro chvíle klidu / Dostihy, Člověče nezlob se, šachy /, různé druhy stavebnic
/ LEGO, SEVA /, mozaiky a puzzle.

Děvčata si ráda hrají s domečky pro panenky a panenkami. Mezi oblíbené činnosti patří také hra s molitanovými kostkami, tématické hry v kuchyňce i v dětském pokojíčku, hry s maňásky a loutkové divadlo. Garáže, dopravní značky a auta jsou využity pro hru na dopravním koberci.

I když je materiální vybavení školní družiny nadstandardní, vychovatelka se stará o průběžné doplňování
a zlepšování materiálních podmínek zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.
Každý rok jsou podle potřeby dokupovány výtvarné potřeby, nové hračky a stavebnice.Družinové desatero

 1. Do družiny chodím rád, můžu si tu s dětmi hrát.
 2. Pozdravím se s kamarády, všichni se tu máme rádi.
 3. Každá věc má místo, udržuji čisto!
 4. Zvídavost, jó ta se cení, rozhodně to hanba není.
 5. Musíme si pomáhat, odvahu si dodávat.
 6. Na procházku jdeme s úsměvem, vždyť nám to vždy prospěje!
 7. Posloucháme, co se řekne, odmlouvání není pěkné!
 8. Úsměv je náš kamarád, každý za něj bude rád.
 9. V kolektivu buď vždy fér, zahrajem si spoustu her.
 10. Pokud nemáš zrovna den, vyřešíš to úsměvem.

Dokumenty ke stažení


 • Celoroční plán školní družiny 2023-2024

 • Přihláška do školní družiny

 • Vnitřní řád ŠD

 • Vnitřní směrnice o úplatě od 1.9.2023

 • Odhlášení ze školní družiny

 • Bezpečnostní opatření školy