Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.

Třetinu členů Školské rady tvoří jmenovaný člen za zřizovatele, třetinu za zákonné zástupce nezletilých žáků a třetinu za pedagogické pracovníky školy.
Ředitel školy nemůže být členem Školské rady.


Členka ŠR jmenovaná za zřizovatele:                    Eva Machů

Členka ŠR zvolená za zákonné zástupce:             Michaela Klívarová

Členka ŠR zvolená za pedagogické pracovníky:  Mgr. Helena Štipčáková


Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. - Školský zákon

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • schvaluje školní řád

  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků

  • projednává návrh rozpočtu školy

  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • projednává inspekční zprávy ČŠI

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Hlasování proběhlo 17. 9.2019 podle platného volebního řádu ŠR zřizované obcí Bohuslavice
u Zlína.

Počet platných hlasů: 25                    Počet žáků školy: 34

Výsledky: počet hlasů                        KLÍVAROVÁ MICHAELA      25

Kandidát s počtem platných hlasů 25 je tímto zvolen za řádného člena ŠR, se členstvím souhlasí
a zákonné zástupce ve ŠR bude zastupovat v tříletém funkčním období.

Zpracovala: Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Dne 17. 9. 2019

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019