Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.

Třetinu členů Školské rady tvoří jmenovaný člen za zřizovatele, třetinu za zákonné zástupce nezletilých žáků a třetinu za pedagogické pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem Školské rady.


Člen ŠR jmenovaný za zřizovatele: Eva Machů

Člen ŠR zvolený za zákonné zástupce: Hana Rochovanská

Člen ŠR zvolený za pedagogické pracovníky:  Mgr. Helena Štipčáková


Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. - Školský zákon

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • schvaluje školní řád

  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků

  • projednává návrh rozpočtu školy

  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • projednává inspekční zprávy ČŠI

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy