Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů Školské rady tvoří jmenovaný člen za zřizovatele, třetinu za zákonné zástupce nezletilých žáků
a třetinu za pedagogické pracovníky školy.

Ředitel školy nemůže být členem Školské rady.


Člen ŠR jmenovaný za zřizovatele:                         Ing. Jan Rochovanský

Členka ŠR zvolená za zákonné zástupce:              Michaela Klívarová

Členka ŠR zvolená za pedagogické pracovníky:  Mgr. Helena Štipčáková - předsedkyně ŠR


Kompetence Školské rady vychází ze zákona 561/2004 Sb. - Školský zákon

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • schvaluje školní řád

 • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků

 • projednává návrh rozpočtu školy

 • vyjadřuje se k rozboru hospodaření, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • projednává inspekční zprávy ČŠI

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
  a dalším orgánům státní správy


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Hlasování proběhlo 17. 9.2019 podle platného volebního řádu ŠR zřizované obcí Bohuslavice
u Zlína.

Počet platných hlasů: 25                    Počet žáků školy: 34

Výsledky: počet hlasů                        KLÍVAROVÁ MICHAELA      25

Kandidát s počtem platných hlasů 25 je tímto zvolen za řádného člena ŠR, se členstvím souhlasí
a zákonné zástupce ve ŠR bude zastupovat v tříletém funkčním období.

Zpracovala: Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Dne 17. 9. 2019

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019