Základní informace

Charakteristika školy

Jsme malotřídní škola pro cca 50 dětí 1. až 4. ročníku. Vycházíme ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. Naším cílem je všestranný rozvoj žáka. Snažíme se vytvářet školu, ve které se cítí dobře nejen děti, ale také rodiče i učitelé. Zahájení vyučování oznamujeme hudbou, většinou známými dětskými písničkami. Konec hodiny taktéž neohlašujeme zvoněním, vycházíme z potřeb žáků a časového rozvrhu. Nabízíme rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě, kooperativní výuku, estetické kroužky, exkurze, školní projekty apod. Klademe důraz na bezpečné prostředí, rozvoj osobnosti žáka, rozvoj spolupráce a komunikace, smyslové a prožitkové učení. 

Z hlediska sociálního se děti ve věkově smíšených třídách učí vzájemné komunikaci, toleranci, pomoci
a spolupráci. Tato organizace výchovně vzdělávacího procesu zároveň vede žáky k samostatné práci, učí je analyzovat problém, vhodně si rozvrhnout práci.
Ve škole panuje přirozená pracovní atmosféra
a vzájemná pomoc a spolupráce mezi pedagogy.

Výuka probíhá v moderně a účelně vybavených třídách (nábytek, PC, interaktivní tabule, dataprojektor, tablety, audiovizuální technika, moderní didaktické pomůcky aj.). V okolí školy využívají děti i žáci také dětské hřiště či prostory sousedního sportovního areálu.

V ranních i odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Ke svému odpolednímu pobytu využívají účastníci ŠD kromě velké kmenové učebny také počítačovou učebnu, halu, tělocvičnu školy či venkovní dětské hřiště. Činnosti školní družiny vhodně doplňují výchovně vzdělávací práci školy.


Úplnost a velikost školy

Základní škola Bohuslavice u Zlína je od 1. září 2007 malotřídní školou s 1. až 4. ročníkem.
Škola leží v pěkném přírodním prostředí nedaleko krajského města Zlína. Výuka probíhá
na prvním stupni ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina, do které dochází cca 25 až 30 žáků. Další součástí školy je mateřská škola s kapacitou 28 dětí a školní jídelna, ve které se stravuje kolem 30 žáků ZŠ a 28 dětí MŠ. Škola leží v obci s cca 780 obyvateli s velmi širokou spádovostí. Dojíždějí k nám žáci ze Zlína, Březnice, Šarov, Salaše, Doubrav a Hřivínova Újezdu. Většina spádových obcí je ve vzdálenosti menší než 10 km. Dopravní obslužnost je velmi dobrá, jízdní řády jsou v rámci možností přizpůsobeny době školního vyučování.

Co nabízíme:

- čisté, klidné, příjemné a bezpečné prostředí školy s nadstandardními podmínkami
- kvalitní a zkušené učitele
- nízké počty žáků ve třídách (možnost individuálního přístupu ke každému )
- individuální péči jak o žáky s poruchami učení, tak o žáky nadané, nadaní žáci rozvíjí svůj
  talent ve vědomostních a sportovních soutěžích či v zájmovém vzdělávání
- pro děti vychovávané v římskokatolické víře možnost navštěvovat nepovinný předmět
  náboženství (v 1.- 4. ročníku). 

- uplatňování nových metod a forem práce ( využívání interaktivních tabulí, dataprojektorů, PC,
  tabletů )
- třídní i celoškolní projekty ( v projektových dnech spolupracují mezi sebou všechny děti napříč
  věkovými skupinami )
- jistotu a bezpečí pro každého žáka naší školy
- velkoryse řešené učebny s hracími kouty a moderním vybavením
- nově a funkčně vybavenou učebnu výpočetní techniky
- prostornou a nadstandardně vybavenou školní družinu s celodenním provozem
  (od 6,30 - 16,15 hodin)
- bohatý výběr zájmových činností a kroužků
- častý pobyt v přírodě, výuka na terase školy
- školní hřiště, nově zrekonstruovanou tělocvičnu
- zdravé školní stravování
- školu v přírodě

Veškeré další informace o provozu a koncepci školy Vám rádi poskytneme
na tel. 577 991 006 nebo mobil: 733 508 680                                                                         

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka ZŠ a MŠ