Aktuálně pro rodiče


24. 6. 2020

Oznámení o přerušení provozu MŠ 

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že v MATEŘSKÉ ŠKOLE bude v pondělí 29.6.2020 a v úterý 30.6.2020, 
z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí, PŘERUŠEN PROVOZ.

Děkujeme za pochopení.


16. 6. 2020

Oznámení o přerušení provozu MŠ, prázdninový provoz v mateřské škole

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání stanovila ředitelka školy po projednání se zřizovatelem rozsah přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu.

Mateřská škola bude v době letních prázdnin v provozu od 24.8. -31.8.2020.

Uzavřena bude od 1.7.2020 - 21.8.2020.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020.


14. 6. 2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

Zveřejnění seznamu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020-2021 zde:


3. 6. 2020

VRÁCENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
z důvodu uzavření mateřské školy
od 12. 3. do 22. 5. 2020 Vám bude vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 500 Kč,-/ dítě.
Tato částka Vám bude poukázána na osobní účet nebo si ji můžete vyzvednout u p. účetní Dany Vávrové od 8. 6. 2020 každou středu v době od 8 - 15 hodin.

Mgr. Lenka Vavrušová


19. 5. 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
od 25. května 2020

Vážení rodiče,  
provoz naší MŠ bude po více jak dvouměsíční odmlce zahájen opět v pondělí 25.5.2020. Do konce školního roku bude provoz omezen na dobu od 6.30 hodin
do 16 hodin
. Žádám zákonné zástupce, kteří se rozhodli zařadit své děti opět do MŠ, aby se důkladně seznámili s hygienickými a bezpečnostními pravidly provozu MŠ
/ viz níže /
v období od 25.5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.
Sledujte, prosím, nadále pozorně webové stránky. Některá pravidla mohou být na základě vládních nařízení v průběhu měsíce června uvolněna.
Dotazy v případě nejasností pište na email ředitelky školy: lenka.vavrusova@seznam.cz. 

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA SOUČINNOST A VAŠE POCHOPENÍ PŘI PLNĚNÍ NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ.
                                                  Mgr. Lenka Vavrušová

PRAVIDLA PROVOZU MŠ A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 25.5. 2020:


6. 5. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ BOHUSLAVICE
U ZLÍNA

Vá­že­ní ro­di­če,
po zve­řej­ně­ní pod­mí­nek pro zno­vu­o­te­vře­ní škol ze stra­ny MŠMT, bu­de dne 25. 5. 2020 ob­no­ven i pro­voz na­ší mateřské ško­ly.
Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě do mateřské školy 25. 5. 2020 nastoupí, vyplňte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - viz níže, podepsané je vložte do obálky a vhoďte do schránky nejpozději do 18.5.2020.

Ani dítě ani ni­kdo z čle­nů spo­leč­né do­mác­nos­ti ne­smí spa­dat do ri­zi­ko­vé sku­pi­ny.
Po­kud dítě ne­bo ji­ný člen do­mác­nos­ti do ri­zi­ko­vé sku­pi­ny pat­ří, dítě do ško­ly ne­do­chá­zí a na­dá­le je mož­né čer­pat dlou­ho­do­bé OČR.

Organizace výchovně-vzdělávací činnosti v MŠ:

1) Rodiče přivedou dítě do šatny MŠ chráněni rouškou a předají je paní učitelce, zaměstnanci MŠ. Vstup do prostor třídy je rodičům zakázán.

2) Při cestě do školy musí doprovod a dítě dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydanými vládou ČR, resp. orgány veřejné správy. Před školou by nemělo docházet k nadměrnému shromažďování osob a taktéž by měl být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob.

3) Při vstupu do třídy bude dětem změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

4) Děti budou ve školce trávit čas bez roušky.

5) Stravování bude fungovat, budou dodržována hygienická pravidla a děti si samy nebudou brát ani jídlo ani pití, vše budou mít nachystané.

6) Vzhledem k dodržování hygienických podmínek týkajících se odpočinku na lehátku, prosím, zvažte, zda si Vaše dítě vyzvednete hned po obědě.

7) Zákonný zástupce přivede dítě do 8 hodin. V 8 hodin se školka uzavírá.
    Po 8. hodině bude možné přivést dítě jen po předchozí domluvě.

PO CELOU DOBU BUDOU DODRŽOVÁNA POŽADOVANÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ!!!

Dě­ku­ji vám za skvě­lou prá­ci, kte­rou s dět­mi od­vá­dí­te, pře­ji vám všem
pře­de­vším pev­né zdra­ví a co nej­lep­ší zvlád­nu­tí sou­čas­né si­tu­a­ce.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:


1. 5. 2020

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

věříme, že i pro Vás je současná situace náročná a moc rádi bychom Vás již informovali o znovuotevření naší mateřské i základní školy. Zatím však víme pouze to, že návrat do základní školy bude možný s určitými podmínkami od 25. května 2020. 
K tomuto dni předběžně předpokládáme i obnovení provozu mateřské školy.
V případě opětovného otevření mateřské i základní školy nastane nutnost dodržování zvýšených hygienických opatření. Konkrétní podmínky a přesná pravidla má zaslat MŠMT v pondělí 4.5. 2020 všem školám v podobě manuálu. Jakmile budeme s těmito pokyny seznámeni, musíme projednat, zda jsou dané podmínky pro naše zařízení splnitelné a co nejdříve Vás budeme o dalším postupu informovat. Už teď Vám ale sdělujeme, že se na všechny děti moc těšíme a pevně doufáme, že se nám podaří bezproblémově provoz MŠ i ZŠ obnovit.
Mgr. Lenka Vavrušová


13. 4. 2020

Organizace zápisu do Mateřské školy Bohuslavice u Zlína pro školní rok 2020/2021
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání (ZÁPIS) bude probíhat v těchto krocích:

1. ZVEŘEJNĚNÍ KRITÉRIÍ pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 na webových  
    stránkách školy v sekci Mateřská škola/Dokumenty/Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
    vzdělávání od 13. 4. 2020. Stanovená kritéria jsou součástí žádosti!

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ
   
Žádosti si lze stáhnout na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola/Dokumenty).
    Příjem žádostí bude probíhat od 1. 5. do 15. 5. 2020, a to následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (tndmbpd),
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: pokud zvolíte osobní předání, vhoďte prosím obálku se žádostí do poštovní schránky u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína. Na obálku napište heslo ZÁPIS DO MŠ. Ke všem "Žádostem" je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s "Žádostí" dálkovým či jiným způsobem. V případě cizinců je nutné také doložit oprávnění pobývat na území ČR. Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci však nenavštěvujte osobně praktického lékaře!

Pro doložení této povinnosti :
1. vyplníte Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (je součástí Žádosti o přijetí)
2. a doložíte kopii očkovacího průkazu.

V případě, že Vaše dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, je nutné kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzniknou-li jakékoliv pochybnosti o pravosti doložených dokumentů, má ředitelka právo si po zákonných zástupcích vyžádat jejich originál nebo ověřenou kopii.
V případě, že si zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání svého dítěte, zašle spolu s vyplněnou "Žádostí o přijetí" také "Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte".


3. ROZHODOVÁNÍ - nejpozději do 15. 6. 2020

Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti - rozhodování. Ředitelka školy rozhodne podle zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejpozději do

30 dnů od podání žádosti, tj. do 15. 6. 2020. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu, právo činit výpisy a právo na pořízení kopie spisu či jeho části (§ 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).


4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Na základě § 183 školského zákona bude seznam přijatých dětí zveřejněn pod registračními čísly, která budou přidělena zákonným zástupcům po obdržení žádostí o přijetí. Tato registrační čísla Vám budou zaslána emailem nebo SMS ihned po obdržení Vaší žádosti o přijetí.
Seznam bude zveřejněn na dobu nejméně 15ti dnů na webových stránkách školy (Mateřská škola /Aktuálně/Rozhodnutí o přijetí) .
Žadatelé, jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu, nebyli přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo 733 508 680

V Bohuslavicích u Zlína dne 13. 4. 2020    
Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy10. 4. 2020

Milé děti, milí rodiče,

vytvořila jsem pro vás skupinu na Facebooku, abychom se alespoň na dálku mohli spojit 
a vidět se. Postupně vám tam budu vkládat různé nápady na činnosti a samozřejmě i vy můžete přidávat fotky, nápady, recepty a vzkazy kamarádům nebo Večerníčkovi. 
Na vaše příspěvky se už teď moc těšíme. Kdo bude mít zájem, může se připojit tlačítkem níže. Skupina je uzavřená a nikdo cizí se do ní nedostane. Připojte se a sdílejte s námi své zážitky 
z karantény :)

Paní učitelka Lucka 


9. 4. 2020

Vážení rodiče a milé děti,
přejeme vám radostné prožití velikonočních svátků, pevné zdraví, hodně pohody, úsměvu a jarního sluníčka.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína


2. 4. 2020

INFORMACE PRO RODIČE - období nouzového stavu

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR paní Mgr. Hany Splavcové:
- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání,  
  hygiena...);
- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, 
  péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
- dbejte na pravidelný režim;
- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i
  významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení,
  oslava tradic a výročí...);
- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry
  "na něco"...);
- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte
  dětem k přečtenému otázky;
- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se,
  hrajte společenské hry;
- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
  odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné
  činnosti, pohybové aktivity...);
- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují  
  orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají,
  komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně
  důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
                                        Mgr. Lenka Vavrušová

Weby pro rodiče o předškolním vzdělávání:

www.predskolaci.cz
www.detsky-web.cz
www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

www.krokotak.com

www.tvorivedeti.cz

www.sikovny-cvrcek.cz

Zde je další nabídka webové stránky, kterou si, milí rodiče, můžete prohlédnout, popřípadě využít. Každý den zde najdete nové cvičení pro své děti:
https://www.facebook.com/Babyonline.cz
www.babyonline.cz/skolka-hrou


2. 4. 2020

Milé děti,

pamatujete na Truhlíka a Truhličku? Tady vám posílají písničku :)


1. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE- úplata za předškolní vzdělávání a platba stravného

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že úplata za předškolní vzdělávání na měsíc duben nebude z důvodu přerušení provozu MŠ vybírána. Pokud by přerušení činnosti mateřské školy bylo prodlouženo i na celý měsíc květen, bude úplata vrácena i za tento měsíc. Poměrná část úplaty bude rodičům kompenzována při opětovném zahájení provozu mateřské školy.
Výběr platby stravného za měsíc březen proběhne taktéž až po znovuotevření školy.
Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví a hodně trpělivosti.
Mgr. Lenka Vavrušová


19. 3. 2020

Zápis do 1. třídy - POZOR, ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo MŠMT nové opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne pouze formálně, motivační část se neuskuteční, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Žádosti o přijetí k povinné školní docházce mohou rodiče podat prostřednictvím datové schránky (tndmbpd), emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), poštou nebo osobně. Pokud zvolíte osobní předání, vhoďte prosím veškeré potřebné dokumenty
v obálce do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Na obálku napište heslo: ZÁPIS

Příjem žádostí bude probíhat od 2. 4. do 10. 4. 2020. Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat. Ke všem "Žádostem" je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s "Žádostí" dálkovým způsobem nebo přiložit do obálky k ostatním dokumentům.

V případě Žádosti o odklad školní docházky je potřeba stejnou cestou doložit k "Žádosti" dvě přílohy (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a dalšími informacemi. Proto prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění Vašich Žádostí
o přijetí, prosíme také o uvedení emailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás o tomto setkání mohli uvědomit.

Po doručení Vaší "Žádosti" Vám bude prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou zasláno její registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno do 25. 4. 2020 na našich stránkách v sekci Základní škola - Aktuálně pro rodiče - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


11. 3. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ !!!

Oznamuji všem rodičům, že na základě doporučení MŠMT České republiky a po domluvě se zřizovatelem školy
přerušuji provoz mateřské školy
od čtvrtka 12. 3. 2020 po dobu uzavření základní školy.

Žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let s razítkem a podpisem ředitelky školy si můžete vyzvednout v kanceláři účetní školy p. Vávrové po předchozí domluvě na tel. 733 579 007

Mgr. Lenka Vavrušová

DOPORUČENÍ MŠMT:


8. 3. 2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 hodin do 17.00 hodin. 
K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let ( tzn. děti narozené
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 ) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky.
K zápisu s sebou přineste:

 • průkaz totožnosti ( občanský průkaz )
 • rodný list dítěte
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( ke stažení v sekci Dokumenty ZŠ )
 • zápisní list pro žáka 1. ročníku ( v sekci Dokumenty ZŠ )
 • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky - doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře!!!
  ( Žádost o odklad PŠD je taktéž přístupný v sekci Dokumenty ZŠ )
Od 10. března 2020 se v mateřské škole můžete zapsat do harmonogramu, ve kterém si vyberete vyhovující čas
k zápisu. Také zde budete mít možnost vyzvednout si všechny potřebné dokumenty k zápisu.
Těšíme se na budoucí školáky!
                                                                              Mgr. Lenka Vavrušová


KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ZŠ:


5. 3. 2020

Vážení rodiče!
Oznamujeme vám, že MATEŘSKÁ ŠKOLA je v pátek 6. 3. 2020, 
z důvodu nízkého počtu dětí, UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.


21. 2. 2020

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

Vážení rodiče,
firma ROJAK s.r.o. , která od nás dlouhodobě odebírá a zpracovává starý papír, asi vzhledem k situaci v celé ČR, přistoupila k tomu, že nám
za sesbíraný starý papír ( karton) účtuje poplatky za jeho odvoz, které tak převyšují cenu námi sesbíraného papíru.
V současné době proto škola doplácí na tuto aktivitu.
Vzhledem k této situaci musíme bohužel sběr starého papíru ukončit.

Děkujeme všem, kteří společně s námi sbírali a třídili starý papír. 
Nutnost třídění však tímto určitě nekončí. Třídění i nadále musí jak v naší obci, tak i v celé ČR pokračovat. Množství netříděného odpadu (určeného ke skládkování) je už nyní neúnosně vysoké a do budoucna je nutné hledat řešení. Ve sběrnách je možné nadále papír odevzdávat k výkupu,    i když za minimální cenu. 

Věřím, že situace se do budoucna zlepší a škola bude moci pokračovat ve sběru jako 
v minulých letech.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


8. 1. 2020

Zavařovací láhev s víčkem

Prosíme, aby si děti na čtvrtek 9. ledna 2020 přinesly do školky na tvoření malou zavařovací sklenici i s víčkem (například od přesnídávky).

Děkujeme


7. 1. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky

Vážení rodiče,
pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky vašeho dítěte, kontaktujte, prosím, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlín s žádostí, kterou si můžete stáhnout
na webových stránkách KPPP v kategorii Formuláře ke stažení (Dotazník MŠ).
KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Zlín
A. Bati 5520 (SVIT, budova č.22)
760 01 Zlín
Telefon: 575 570 491
Mobil: 734 780 348
web: www.poradnazl.cz

Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám (3 - 4 měsíce) doporučujeme objednat se co nejdříve.
Zápis do ZŠ proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


5. 1. 2020

Uplatnění daňové slevy za pobyt dítěte v MŠ

Vážení rodiče,
v daňovém přiznání můžete požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal
za umístění svého dítěte v mateřské škole, tj. za úplatu za předškolní vzdělávání.
Do slevy se nezapočítává úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.
Podle § 35b zákona o daních z příjmů lze za rok na každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Výši těchto výdajů bude rodičům potvrzovat účetní mateřské školy paní Vávrová od měsíce ledna na vyžádání.
                                                                                                               Mgr. Lenka Vavrušová


4. 1. 2020

Sbírka pro útulek

Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste se na předvánoční sbírce pro Útulek Zlín- Vršava podíleli. V útulku měli z tak velké hromady darů velkou radost nejen zaměstnanci, ale určitě 
i samotná zvířátka. Děkuji.

Bc. Lucie Gottfried


31. 12. 2019

Přejeme Vám v novém roce zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. 

Těšíme se na vás v pondělí 6. ledna 2020!6. 12. 2019

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z organizačních a provozních důvodů- čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků (Vánoční prázdniny) bude v době 
od pondělí 23.12.2019 do pátku 3.1.2020 přerušen provoz mateřské školy Bohuslavice
u Zlína.
Provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí dne 6. ledna 2020.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka ZŠ a MŠ                                                    


13. 11. 2019


10. 11. 2019


5. - 29. 11. 2019

2. ROČNÍK CHARITATIVNÍ SBÍRKY NA POMOC ÚTULKU


4. 11. 2019

2. SCHŮZKA RODIČŮ

Hlavní body programu:
 • Oslava sv. Martina na myslivecké chatě (akce pro rodiče a děti)
 • Mikuláš a Vánoce v MŠ
 • Rozsvěcování vánočního stromu na dědině 


4. 11. 2019

PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ PRIMA VIZUS

 • Vyšetření proběhne ve čtvrtek dne 7. 11. 2019 v 9:30 hod. (změna času)
 • vybíráme 150,- Kč


25. 10. 2019
 • logopedickou diagnostiku provede p. Mgr. Lucie Gajdůšková   

 • logopedickou diagnostiku hradí MŠ všem dětem


Logopedické lekce

v případě zájmu o lekce logopedie (na základě doporučení z logopedické diagnostiky) můžete kontaktovat p. Gajdůškovou 
na telefonním čísle -  607 010 474

Ceník logopedických lekcí (dle volby rodičů)

 • 20 minut - 200,- Kč
 • 30 minut - 250,- Kč

29. 9. 2019

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování proběhne 11. 10. 2019 v 8:00 hodin. Přiveďte, prosím, děti včas. Děkujeme.

 • Série fotografií portrétu 220,- Kč
 • Série fotografií postavy 220,- Kč

 • Série fotografií postavy + portrétu 280,- Kč

 • Série fotografování dvou a více dětí společně 320,- Kč


27. 9. 2019

VEČERNÍČKOVA PODZIMNÍ VÝSTAVA

Děti si do MŠ přinesou různé podzimní plody:

 • ořechy, kaštany, šípky, obiloviny, kukuřici, květiny, ovoce, zeleninu atd. 
 • dle vlastních možností

Výstava podzimních plodů probíhá v týdnu od 31. 9. - 4. 10. 2019.