Aktuálně pro rodiče 


BAREVNÝ DEN V MŠ
Ve čtvrtek 10. 6. 2021 bude ve školce barevný den. Pokud můžete, oblečte děti do barev dle stolečku, u kterého sedí (viz. foto). Děkujeme. 🙂
23.5.


21. 5. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 proběhne ve škole FOTOGRAFOVÁNÍ žáků a třídních kolektivů.
Za nepříznivého počasí se focení přesune do tříd.

Cena:  
velká skupinová fotografie 15 x 21 : 35 Kč,-

                           fotografie 20 x 15 : 20 Kč,- 


20. 5. 2021

Celostátní bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

z důvodu celostátního bezpečnostního opatření a upozornění Policie ČR vás žádáme o opětovnou zvýšenou opatrnost ve venkovních prostorách školy i při vstupu do ZŠ.
Zejména vás žádáme o dodržení následujících pokynů:

1. Zavírejte za sebou vchodové dveře !
2. Nevpouštějte do budovy školy žádné cizí osoby !
3. Výskyt podezřelé osoby, případně podezřelého předmětu umístěného v okolí školy hlaste na linku 158.

V nejbližších dnech předpokládáme také omezení pohybu dětí na školní zahradě.

Děkuji vám za pochopení i za spolupráci.
Mgr. Lenka Vavrušová


17. 5.2021

O Z N Á M E N Í   O   U Z A V Ř E N Í   M Š    O   P R Á Z D N I N Á CH

Ředitelství ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína po projednání se zřizovatelem školy oznamuje rodičům dětí mateřské školy, že z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických pracovníků (hlavní prázdniny) bude
v době 
od čtvrtku 1. 7. 2021 do úterý 17. 8. 2021 mateřská škola Bohuslavice u Zlína  u z a v ř e n a.

Provoz MŠ bude opět zahájen ve středu dne 18. srpna 2021.
Mateřská škola bude v provozu od 18. 8. 2021 jen pro stávající přihlášené děti ve školním roce 2020/2021.

Mgr. Lenka Vavrušová


7. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021

Vážení rodiče!
Od pondělí 10. května bude mateřská škola otevřena již pro všechny děti
bez povinnosti testování a nošení roušek v prostorách MŠ i ve venkovních prostorách. 

Mgr. Lenka Vavrušová


7. 5. 2021

POZOR! Celostátní bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

z důvodu celostátního bezpečnostního opatření a upozornění Policie ČR vás žádáme o zvýšenou opatrnost
při vstupu do mateřské školy. Zejména vás prosíme o dodržení následujících pokynů:

1. Nevpouštějte do budovy školy žádné cizí osoby.

2. Výskyt podezřelé osoby, případně podezřelého předmětu umístěného v okolí školy hlaste na linku 158.

V nejbližších dnech předpokládáme také omezení pohybu dětí na školní zahradě.

                                                                                                            Děkujeme vám za pochopení i za spolupráci.


30.4.2021

TESTOVÁNÍ V  MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 3. 5. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 se upravuje testování dětí MŠ na jeden den v týdnu!
Testovacím dnem bude pondělí 
(respektive první den příchodu dítěte do školy v případě jeho pondělní absence).

Mgr. Lenka Vavrušová


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU KONANÉHO VE DNECH 8. - 20. 4. 2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 §183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění...

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU konaného dne 8. - 20. 4. 2021

Do 1. ročníku byli přijati:

registrační číslo 1/2021 přijat/a

registrační číslo 2/2021 přijat/a

registrační číslo 3/2021 přijat/a

registrační číslo 4/2021 přijat/a

registrační číslo 5/2021 přijat/a

registrační číslo 6/2021 přijat/a

registrační číslo 7/2021 přijat/a

registrační číslo 8/2021 přijat/a

                                                                                               Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


9.4.2021

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 12. dubna 2021 od 6,15 - 16,15 hodin.
V první fázi návratu dětí do škol se docházka týká: 

 a ) dětí v povinném předškolním vzdělávání - děti narozené do 31.8.2015 ( v posledním roce před nástupem
      do ZŠ) 

 b ) dětí, jejichž zákonní zástupci pracují jako: 
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, 
  školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, 
- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v paragrafu 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Tito zákonní zástupci jsou povinni doložit škole čestné prohlášení s potvrzením od zaměstnavatele.
Žádáme tyto rodiče, aby nahlásili svůj zájem o docházku do školy na e-mail: gottfried.L@seznam.cz nebo lenka.vavrusova@seznam.cz Toto prohlášení odevzdají první den nástupu dítěte do školy.

Při příchodu do mateřské školy budou všechny děti testovány. 
Testování dětí antigenním testem Singclean bude probíhat 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu dítěte do MŠ. U testů bude přítomen pedagog, který dětem vše vysvětlí a pomůže jim.
Místností určenou pro testování je kancelář učitelek MŠ. 
V případě absence dítěte při testování bude dítě otestováno v den, kdy opět nastoupí do školky.

U dětí v MŠ je
 při provádění testu umožněna asistence třetí osoby (zákonného zástupce).

Žádáme zákonné zástupce o dodržení těchto podmínek:

 • do MŠ přichází dítě pouze s jednou dospělou osobou dle daného časového harmonogramu,
 • u dospělé osoby je povinná ochrana nosu a úst - respirátor FFP2, u dětí rouška povinná není,
 • použití dezinfekce rukou,
 • použití jednorázových rukavic,
 • přítomnost rodiče je nutná až do výsledku testu (odběr vzorku +/- 3 minuty, vyhodnocení vzorku 15 minut).

V případě pozitivity testu je dítě izolováno od ostatních a zákonný zástupce je povinen zajistit co nejrychlejší odvoz dítěte ze školy. 

Nikdo nebude k testování nucen. V případě, že si nepřejete, aby bylo vaše dítě testováno, budeme evidovat jeho nepřítomnost ve škole jako omluvenou absenci. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytovat podporu např. posíláním týdenních plánů, využití individuální konzultace apod.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. 733 508 680.

Vážení rodiče,
za všechny zaměstnance školy doufám, že se s touto situací opět vypořádáme a společně ji zvládneme.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy 

Instruktážní video testování pro představu, co děti ve škole čeká (naše škola obdržela testy Singclean):

Informace pro rodiče:


22. 3. 2021

STRAVOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče,
na základě vašeho zájmu o stravování bude toto umožněno pouze žákům základní školy a dětem v povinném předškolním vzdělávání (tzv. předškolákům), a to odebráním stravy do vlastních jídlonosičů. Z důvodu současné pracovní neschopnosti paní kuchařky ( karanténa v souvislosti s onemocněním covid-19 ) budou mít možnost předškolní děti a žáci ZŠ, kteří se účastní distanční výuky, odebírat oběd do jídlonosičů až od 6. 4. 2021. Kdo bude chtít stravu odebírat, prosím, nahlaste tuto skutečnost paní Ličmanové na email: licmanova.m@seznam.cznebo telefonicky na číslo 776 135 635 nejpozději do večera 1. 4. 2021. Objednávky budou závazné vždy na celý týden.
Je nutné, aby měl každý 2 jídlonosiče, podepsané nejlépe lihovým fixem.
Obědy se budou vydávat u hlavního vchodu do školy.

Harmonogram výdeje:

11:30 - 11:45 předškolní děti

11:45 - 12:00 žáci 1. a 2. ročníku

12:00 - 12:15 žáci 3. a 4. ročníku

Při výdeji stravy je nutné dodržovat harmonogram výdeje a zachovávat současná přísná protiepidemická opatření (rozestupy, respirátory)!
Obědy odpovídají předepsané kvalitě a jsou určeny k přímé spotřebě.
Školní jídelna nezodpovídá za jejich kvalitu, pokud nebudou včas zkonzumovány.
V období velikonočních prázdnin (1. 4. - 5. 4. 2021) nemají žáci na dotovanou stravu nárok, obědy se tedy vydávat nebudou.
V případě jakýchkoli změn vás budeme včas informovat.

Mgr. Lenka Vavrušová


27. 2. 2021


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!
Vážení rodiče,
oznamuji vám, že na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se od 1. 3. 2021

                                                                       UZAVÍRÁ ZŠ a MŠ !
O způsobu přípravy v rámci distančního vzdělávání pro děti předškolního věku budete informováni prostřednictvím učitelek MŠ.
                                                    Mgr. Lenka Vavrušová
 • INFORMACE MŠMT ZDE:


Ve středu 17. 2. 2021 proběhne hudební program s prvky muzikoterapie.26. 1. 2021

Uplatnění daňové slevy za pobyt dítěte v MŠ

Vážení rodiče,
v daňovém přiznání můžete požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v mateřské škole.
Sleva umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v kalendářním roce vydal
za umístění svého dítěte v mateřské, tj. za úplatu za předškolní vzdělávání.
Do slevy se nezapočítává úhrada stravného, ani různých příspěvků na akce MŠ.
Podle § 35b zákona o daních z příjmů lze za rok na každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
Výši těchto výdajů bude rodičům potvrzovat paní účetní od měsíce ledna na vyžádání.

Mgr. Lenka Vavrušová


7. 1. 2021

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

Vážení rodiče,
oznamuji vám, že provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 11. 1. 2021
v původním režimu.

Mgr. Lenka Vavrušová


31. 12. 2020

Vážení rodiče!
V souladu s § 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, přerušuji provoz mateřské školy z personálních,
organizačních a technických důvodů na dobu od 4. 1. 2021 do 8. 1. 2021.
Přerušení provozu bylo schváleno zřizovatelem školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka ZŠ a MŠ


Odkaz na facebookovou skupinu mateřské školy:30. 11. 2020


24. 11. 2020

BÁSNIČKY a PÍSNIČKY PRO MIKULÁŠE

Básničky a písničky, které budou děti přednášet a zpívat Mikulášovi jsou označeny značkami. Opakujte je prosím doma s dětmi. Děkujeme.
9. 11. 2020

Částku 150,- Kč za vyšetření očí budeme vybírat v týdnu od 9. - 13. 11. 2020.


6. 11. 2020

Fotografie s tématikou Vánoc jsou k vyzvednutí od 6. 11. 2020 do 19. 11. 2020.

Jestliže mají děti sourozence v ZŠ, byly fotky přiřazeny ke staršímu dítěti a k vyzvednutí
jsou v ZŠ (info na stránkách ZŠ).

 • Pokud budete mít zájem o koupi (pouze celé série za 250 Kč,- ) informujte, prosím paní učitelku a následně zaplaťte a to hotovostí u paní učitelky, nebo proveďte platbu elektronicky na účet školy 181500994/0300 - do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte + Vánoční foto. 
 • V případě nezájmu se fotografie vrací do MŠ (do 19.11.220) a následně budou skartovány.


1. 10. 2020

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • proběhne v úterý 6. 10. 2020
 • cena vánoční sady je 250,- Kč
 • sadu fotografií získají všechny děti a v případě zájmu si sadu můžete zakoupit.     
  V opačném případě sadu fotografií vrátíte zpátky do MŠ.

1. 10. 2020 

30. 9. 2020


29. 9. 2020

PRIMA VIZUS

 • své děti můžete přihlašovat na vyšetření očí ve školce (formulář je na nástěnce u třídy),
 • cena za vyšetření očí je 150,- Kč,
 • částka se vybírá v mateřské škole před vyšetřením.


21. 9. 2020

Zápis z I. schůzky rodičů ke stažení níže:


26. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září 2020.

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

Zahájení školního roku

Školy zahájí činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu. Nebude nijak omezen počet dětí ve třídách a dalších skupinách. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti a žádný předpis ani neupravuje pohyb před budovou školy.

Při zahájení školního roku provede škola aktualizaci údajů / telefonní čísla a e maily zákonných zástupců a zaměstnanců školy/

Hygienická opatření

Ve školce bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budovy si budou všichni mýt ruce. Bude se častěji větrat a vytírat. Škola je opatřena dálkovými teploměry. Nemusí se ale měřit teplota při vstupu do školy.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit.

V rámci hygienických opatření a v rámci omezení rizika šíření onemocnění a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy bude pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen. Rodiče předají dítě pracovníkovi školy a opustí bez zbytečného odkladu mateřskou školu.

Karanténa

Pokud bude dítě nebo učitel pozitivní na covid-19, o umístění dalších lidí do karantény rozhodne krajská hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény automaticky musela celá třída nebo každý, kdo s nakaženým přišel do kontaktu. Podle manuálu se hygienici budou rozhodovat podle velikosti školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony) nebo počtu dětí ve třídě, především ale podle místní epidemiologické situace.

Distanční výuka

Ve školkách je výuka na dálku povinná pro poslední ročník, který je povinný. Distanční výuka se zavádí ve chvíli, kdy je v karanténě polovina dětí posledního ročníku nebo celé školky.

Školné při nařízené karanténě

Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a školné se platí, uvádí MŠMT.

Pokud bude přerušen provoz v mateřské škole 5 dní a více, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že se mohou informace měnit ze dne na den, doporučujeme rodičům, aby více sledovali webové stránky školy, popřípadě nástěnky ve školce.

Vážení rodiče,

věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací v souvislosti
s koronavirovou situací.

Na všechny děti i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína
a zaměstnanci školy

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy