25.6.2020

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Ukončení školního roku 2019 - 2020 proběhne v pátek 26. 6. 2020 od 8.00 hodin do 9 hodin. Všichni žáci obdrží vysvědčení a poté se budou společně fotografovat. Zároveň bude ukončen i provoz školní družiny.
Prosím rodiče, jejichž děti plní domácí výuku a přijdou si pro vysvědčení, aby nezapomněli na čestné prohlášení.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné, bezstarostné a pohodové léto plné sluníčka a radostně prožitých dní v rodinném kruhu.
Mgr. Lenka Vavrušová a kolektiv zaměstnanců školy3. 6. 2020

VRÁCENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče,
z důvodu přerušení provozu školní družiny od 11. 3. 2020- 22. 5. 2020 Vám bude vrácena poměrná část úplaty ve výši 300 Kč,-/ žáka. Rodičům dětí, které od 25.5.2020 navštěvují odpolední zájmové aktivity ( " školní družinu" ), bude vrácena kompenzační částka ve výši 200 Kč,-/ žáka.
Tyto částky Vám budou poukázány na osobní účet nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři účetní školy p. Dany Vávrové od 8. 6. 2020 každou středu od 8 - 15 hodin.

Mgr. Lenka Vavrušová


19. 5. 2020

ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY od 25. 5. 2020

Vážení rodiče!
Především vám všem děkuji za včasné odevzdání dotazníků a čestných prohlášení. Díky tomu jsem mohla včas vyhodnotit situaci, rozdělit děti do skupin a zajistit tak po více jak dvou měsících opětovný chod naší školy. Věřte, že to nebylo snadné.
V pondělí 25.5. 2020 znovu uvítá škola některé naše žáky. Moc se na ně již těšíme. Situace bude pro všechny velmi náročná, ale věřím, že ji v klidu zvládneme. Žáci, kteří nenastoupí k výuce ve škole, budou i nadále vzděláváni distančně.
Přeji nám všem úspěšné překonání této složité situace a klidné ukončení tohoto nelehkého školního roku 2019/2020.

Vážení rodiče,
žádám Vás také, abyste se důkladně seznámili s hygienickými a bezpečnostními pravidly provozu ZŠ v období od 25. 5. 202 do konce školního roku (viz níže).

Sledujte prosím pozorně webové stránky. Některá pravidla mohou být na základě vládních nařízení v průběhu měsíce června uvolněna.
Dotazy v případě nejasností pište na e mail ředitelky školy: lenka.vavrusova@seznam.cz

DĚKUJI VÁM VŠEM ZA SOUČINNOST A VAŠE POCHOPENÍ PŘI PLNĚNÍ NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ.

Mgr. Lenka Vavrušová

PRAVIDLA PROVOZU MŠ A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 25.5. 2020:

6. 5. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA

Vá­že­ní ro­di­če,
po zve­řej­ně­ní pod­mí­nek pro zno­vu­o­te­vře­ní škol ze stra­ny MŠMT, bu­de dne 25. 5. 2020 ob­no­ven i pro­voz na­ší zá­klad­ní a mateřské ško­ly. Ško­la bu­de, tak jak by­lo uve­de­no v před­běž­ných in­for­ma­cích, fun­go­vat pou­ze for­mou škol­ních sku­pin, ne­pů­jde te­dy o běž­nou vý­u­ku.
Váš zá­jem bu­deme zjiš­ťo­vat po­mo­cí krát­ké­ho do­taz­ní­ku, kte­rý je k dispozici na webových stránkách školy - Informace pro rodiče - viz. níže.
Je­ho vy­pl­ně­ní je pro za­jiš­tě­ní zno­vu­o­te­vře­ní ško­ly nut­né nejpozději do 15.5.2020
Nejpozději k tomuto datu můžete zaslat vyplněný a podepsaný dotazník zpět do školy dvěma způsoby:
1. naskenovaný dotazník zaslat na e-mail 
lenka.vavrusova@seznam.cz
2. vhodit v obálce do schránky školy
Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě do školy 25.5.2020 nastoupí, vyplňte současně i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - viz.níže a vložte společně s dotazníkem do obálky nebo zašlete e-mailem.
Pokud nebudou v tomto termínu oba dokumenty dodány škole, máme za to, že žák/yně do školy nenastoupí. Na dodání po termínu již nebude brán zřetel.

Ani žák/žá­ky­ně ani ni­kdo z čle­nů spo­leč­né do­mác­nos­ti ne­smí spa­dat do ri­zi­ko­vé sku­pi­ny. Po­kud žák ne­bo ji­ný člen do­mác­nos­ti do ri­zi­ko­vé sku­pi­ny pat­ří, žák do ško­ly ne­do­chá­zí a na­dá­le je mož­né čer­pat dlou­ho­do­bé OČR.

Zá­klad­ní pod­mín­ky pro ná­vrat do ško­ly:

 • Při ces­tě do ško­ly a ze ško­ly se na žá­ky vzta­hu­jí obec­ná pra­vi­dla cho­vá­ní
  sta­no­ve­ná kri­zo­vý­mi opat­ře­ní­mi, zejmé­na: Za­kry­tí úst a no­su ochran­ný­mi pro­střed­ky (dá­le jen "rouš­ka")a do­dr­že­ní od­stu­pů 2 me­t­ry v sou­la­du s kri­zo­vý­mi ne­bo mi­mo­řád­ný­mi opat­ře­ní­mi (ne­ní te­dy nut­né např. u do­pro­vo­du žá­ka/čle­nů spo­leč­né do­mác­nos­ti).
 • Před ško­lou je nut­né do­dr­žo­vat od­stu­py 2 me­t­ry v sou­la­du s kri­zo­vý­mi ne­bo mi­mo­řád­ný­mi opat­ře­ní­mi(ne­ní te­dy nut­né např. u do­pro­vo­du žá­ka/čle­nů spo­leč­né do­mác­nos­ti).
 • Pro všech­ny oso­by na­chá­ze­jí­cí se před ško­lou pla­tí po­vin­nost za­kry­tí úst a no­su.
 • Žá­ky před ško­lou si vy­zve­dne po­vě­ře­ný pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník, kte­rý žá­ky
  or­ga­ni­zu­je do sku­pin a od­vá­dí do šatny, následně jim změří tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem.
 • Časové rozvržení vyzvedávání jednotlivých skupin Vám sdělíme po zjištění počtu přihlášených žáků.
 • Vstup do bu­do­vy ško­ly bude umož­něn pouze žákům, ni­ko­liv do­pro­vá­ze­jí­cím oso­bám.
 • Kaž­dý žák bu­de mít s se­bou na den mi­ni­mál­ně 2 rouš­ky a uzavíratelný
  sá­ček na ulo­že­ní rouš­ky
  .
 • Žák je po­vi­nen do­dr­žo­vat sta­no­ve­ná hy­gi­e­nic­ká pra­vi­dla, je­jich opa­ko­va­né
  ne­do­dr­žo­vá­ní, po pro­ka­za­tel­ném upo­zor­ně­ní zá­kon­né­ho zá­stup­ce žá­ka, je dů­vo­dem k ne­vpuš­tě­ní žá­ka do ško­ly, resp. k vyřa­ze­ní žá­ka ze sku­pi­ny či
  pří­pra­vy.
 • Ne­pro­dle­ně po pře­zu­tí, po­pří­pa­dě po pří­cho­du do tří­dy, mu­sí kaž­dý žák
  po­u­žít dez­in­fek­ci na ru­ce.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Bude dodržena zásada 1 žák v lavici.

Sku­pi­ny bu­dou pra­co­vat ve dvou blo­cích:

8:00 - 11.30 vzdě­lá­va­cí ak­ti­vi­ty ( ve stej­ném roz­sa­hu ja­ko do­má­cí
                     vzdělávání ) 
11:30 - 16:00 vol­no­ča­so­vé ak­ti­vi­ty ( oběd ve škol­ní jí­del­ně, v intervalech po skupinách, co nej­čas­těj­ší po­byt ven­ku v pro­sto­rách škol­ní za­hra­dy a školního hřiš­tě)

 • Ab­sen­ci žá­ka při­hlá­še­né­ho k do­cház­ce do škol­ní sku­pi­ny je zá­kon­ný zá­stup­ce
  po­vi­nen řád­ně omlu­vit.
 • Ni­kdo s pří­zna­ky in­fek­ce dý­cha­cích cest, kte­ré by moh­ly od­po­ví­dat zná­mým
  pří­zna­kům CO­VID-19
  (zvý­še­ná tě­les­ná tep­lo­ta, ka­šel, náh­lá ztrá­ta chu­ti a či­chu,
  ji­ný pří­znak akut­ní in­fek­ce dý­cha­cích cest)
  ne­smí do ško­ly vstou­pit.
 • Do­po­ru­ču­je­me, aby zá­kon­ní zá­stup­ci zvá­ži­li ty­to ri­zi­ko­vé fak­to­ry, po­kud žák pat­ří do ri­zi­ko­vé sku­pi­ny, a roz­hod­li o účas­ti žá­ka ve škol­ní sku­pi­ně
  s tím­to vě­do­mím.

  Dě­ku­ji vám za skvě­lou prá­ci, kte­rou s dět­mi od­vá­dí­te, pře­ji vám všem
  pře­de­vším pev­né zdra­ví a co nej­lep­ší zvlád­nu­tí sou­čas­né si­tu­a­ce.

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

  DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU NÁSTUPU DO ŠKOLY:

  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:


  26. 4. 2020

  INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

  Vážení rodiče, milí žáci,
  předně vás všechny zdravím a děkuji vám za spolupráci při domácí přípravě.
  Velmi si vašeho nasazení a trpělivosti vážím, stejně tak jako energie dětí, které doma pracují naplno. Pevně věřím, že tento netradiční stav co nejdříve pomine a my se znovu budeme setkávat tam, kde se všichni cítíme přirozeněji. Těším se, až znovu otevřeme naši školní budovu a chodby, třídy a lavice zaplní krásné úsměvy vašich dětí.
  Zároveň si dovoluji předat vám několik důležitých informací v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření:
  MŠMT oznámilo plánované znovuotevření škol na pondělí 25. května. Tento termín je pouze orientační a může se samozřejmě změnit. Znovuotevření škol se týká pouze žáků 1. stupně a pro žáky je dobrovolné. Bude na rodičích, zda dítě pošlou do školy, nebo zůstane doma, aniž by mělo absenci (bude se nadále vzdělávat doma).
  Žáci by měli být rozděleni do menších skupin (maximálně do počtu 15 dětí), které budou neměnné, a měli by mít 2 roušky, které jim budete muset zajistit. Po celou dobu pobytu
  ve škole se o ně bude starat jeden předem určený pedagog. K tomu, aby se vaše dítě těchto skupin mohlo účastnit, bude třeba na základě stanoviska MŠMT vaše prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také že ve společné domácnosti nežije někdo, kdo by kritéria rizikovosti splňoval. Takové děti nebo někdo ze společné domácnosti nesmí trpět žádnou rizikovou chronickou chorobou. V rodině se také nesmí pohybovat člověk starší 65 let. 
                   Žádné další informace prozatím nemáme k dispozici. Nevíme tedy, do kolika hodin bude škola otevřená, zda a jak bude fungovat školní družina a školní jídelna. Jejich otevření bude  podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  Prosím, buďte trpěliví, do konce dubna by ministerstvo mělo poskytnout manuály, jak výuku i další činnosti zajistit. O všem vás budeme informovat nejpozději týden před otevřením školy.
  V následujících dnech vám přeji pevné zdraví a mnoho optimismu.
  Mgr. Lenka Vavrušová


  15. 4. 2020

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!

  Vážení rodiče,
  vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes (15. 4. 2020) oznámilo, že do 30. 4. 2020 zašle školám metodický pokyn k organizaci nepovinné dobrovolné účasti žáků 1. stupně na "vyučování" (resp. na pobytu ve školní skupině do 15 dětí), nebudeme do té doby oznamovat žádné konkrétní informace k případné "výuce" (resp. k pobytu ve školní skupině) na 1. stupni od 25. 5. 2020.

  Děkujeme za pochopení.


  14. 4. 2020

  VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZŠ - ROZHODNUTÍ


  10. 4. 2020

  POZOR, ZMĚNA!!!

  ŠKOLA V PŘÍRODĚ - INFORMACE PRO RODIČE!
  Vážení rodiče,
  vzhledem k současné situaci se v letošním školním roce již neuskuteční ŠKOLA V PŘÍRODĚ. Tato akce proběhne v náhradním termínu příští školní rok v týdnu od 21. 9. - 25.9. 2020. Rodičům žáků 4. ročníku bude vrácena záloha nejpozději do konce června. Noví žáci 1. ročníku se budou moci přihlásit na školu
  v přírodě během září 2020.
  Děkuji za pochopení 
  Mgr. Lenka Vavrušová


  9. 4. 2020

  Vážení rodiče a milí žáci,
  přejeme vám radostné prožití velikonočních svátků, pevné zdraví, hodně pohody, úsměvu a jarního sluníčka.
  Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína


  1. 4. 2020

  UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE- úhrada za školní družinu a platba stravného

  Vážení rodiče,
  sděluji Vám, že úplata za školní družinu na měsíc duben nebude z důvodu přerušení provozu ŠD vybírána. Pokud by přerušení činnosti školní družiny bylo prodlouženo i na celý měsíc květen, bude úplata vrácena i za tento měsíc. Poměrná část úplaty bude rodičům kompenzována při opětovném zahájení provozu školní družiny. 
  Výběr platby stravného za měsíc březen proběhne taktéž až po znovuotevření školy.
  Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví a hodně trpělivosti.
                      Mgr. Lenka Vavrušová


  30. 3. 2020

  POZOR! AKTUÁLNĚ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ NÁBOŽENSTVÍ

  Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možná výuka náboženství, pan farář
  P. Václav Fojtík posílá informace pro všechny děti, které jsou zapsány do tohoto nepovinného předmětu. Každý týden po dobu uzavření školy zde budou uveřejňovány úkoly pro děti do náboženství.

  1. hodina náboženství ( 14. týden )

  2. hodina náboženství ( 15. týden )

  3. hodina náboženství ( 16. týden )
  4. hodina náboženství ( 17. týden )
  5. hodina náboženství ( 18. týden )
  6. hodina náboženství ( 19. týden )

  23. 3. 2020

  Aktuální informace - čtěte!

  Koronavirus COVID 19 - Doporučení ve vztahu k dětem

  Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

  Stručně:

  1. Zklidněte se sami a udělejte si přípravu.

  2. Podpořte pocit bezpečí, buďte emoční oporou.
  3. Zjistěte, co dítě ví a jaké používá zdroje informací.
  4. Identifikujte obavy dítěte.

  5. Vysvětlujte a komunikujte s dítětem. Přiměřeně informujte o základních faktech
      a možnostech ochrany. Limitujte mediální zátěž.
  6. Vytvořte si plán.
  7. Zaměřte se na aktivitu.
  8. Udržujte sociální kontakty s druhými.
  9. Nezapomínejte na tělesný pohyb.
  10. Buďte sami dobrým příkladem

  1. Zorganizujte se a zklidněte před rozhovorem nejprve sami sebe. Sepište si, o čem se budete s dítětem bavit. Před rozhovorem s dítětem se sami zklidněte, připravte si hlavní body, na co se budete ptát a jaké informace chcete předat. Mějte na paměti, že děti čtou naše emoce a podle toho, jak před nimi vystupujeme, si budou naše informace vysvětlovat. Dítě je naším zrcadlem, proto je velmi důležité, aby z nás cítilo klid a bezpečí. Proto si hlídejte i svoji nonverbální komunikaci. Nemluvte nad hlavami dětí o vážných věcech dospělých, děti to často citlivě vnímají, i když to nemusí dát najevo. Tím, že si sepíšete hlavní body, získáte sami stabilitu, nadhled a strukturu a vyvarujete se nežádoucích emocí, které by dítě mohly vylekat. Zároveň na nic nezapomenete.

  2. Zvyšte jeho pocit bezpečí. Ujistěte ho, že se nemusí bát. Obejměte dítě. Řekněte mu, že ho máte rád/ráda. Vysvětlete mu, že se nemusí bát, že je v bezpečí. Sami se nenechte vystrašit a nestrašte dítě. Zaměřte se na pozitivní pocity, udržujte pozitivní náladu. Když vidí dítě stabilního rodiče, také bude stabilní.

  3. Zjišťujte, co o koronaviru dítě již ví a na co se chce zeptat. Ptejte se dětí. Zeptejte se, co jim o koronaviru říkali ve škole, o čem se baví s kamarády, kde získávají informace. Vyvracejte poplašné zprávy, fámy a dezinformace. Dejte dítěti prostor na jeho vlastní otázky.

  4. Zmapujte strachy a nejistoty dítěte. Kromě toho, co si o koronaviru myslí, zjistěte, jaké jsou jeho pocity, z čeho má obavy a strach. Vysvětlete mu, že to, co se děje (jako třeba zavřená škola, omezení akcí, karanténa) je součást prevence. Je to z důvodu, aby lidé hromadně a najednou neonemocněli a aby byla nemoc pod kontrolou. Vysvětlete, že se takto lidé společně brání. Ujistěte dítě, že samo není v ohrožení života, že není rizikovou skupinou.

  5. Vysvětlujte dítěti základní fakta, např. co to koronavirus je a jak se můžeme chránit. Ochraňte děti před nadměrným vlivem médií. Pro rozhovor a odpovědi na dotazy dětí pečlivě volte zdroje informací. Nenechte se ovládat bulvárem nebo konspiračními weby. Weby ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví poskytují informace, které jsou ověřené a aktualizované. Dle věku dítěte volte vhodná slova, nedramatizujte, řekněte, že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék, a že už známe postupy, jak snížíme možnost nákazy. Buďte názorní. Zdůrazněte, že je důležité dodržovat hygienu, dobře a často si mýt ruce, nesahat si do úst, do očí a do nosu. Že je to základ, jak snížit riziko nákazy. Natrénujte si znovu s dítětem mytí rukou. Buďte sami dětem příkladem, jak se odpovědně chovat. Dodržujte přísun vitamínů, mějte dostatek spánku, udržujte si dobrou náladu - přispějete tím k posílení imunity i psychické odolnosti.

  6. Vytvořte si časový harmonogram dne i týdenní plán. Pomůže to dítěti i vám samotným. Vysvětlete dítěti, že nejde jen o nově nabyté volno, ale i o plnění povinností. Můžete dítěti naplánovat čas pro hry, společnou komunikaci, pomoc v domácnosti i učení a psaní úkolů. Dítě nepřetěžujte, ale strukturování času je důležité pro stabilitu psychickou.

  7. Zaměřte se na aktivní trávení času. Vysvětlete dítěti, že i vy máte nějaká omezení, jako například, že musíte pracovat. Zároveň i dítě může plnit školní povinnosti z domova. Komunikujte v této oblasti se školou. Dávejte pozor, aby dítě netrávilo dlouhé hodiny u televize či s mobilním telefonem. Aktivní činnost pomáhá překonávat zátěž. Střídejte v plánu odpočinek s aktivitou. Pokud jste v práci a dítě je doma samo, udržujte s ním pravidelný telefonický kontakt.

  8. Udržujte sociální kontakt dětí a komunikaci s rodinou a kamarády. Nechte děti, ať si s kamarády zavolají a sdělí si své pocity. Se členy rodiny a kamarády můžete udržovat kontakty osobně, přes Skype či skupiny na sociálních sítích apod. Nevoďte děti do nových větších kolektivů - méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.

  9. Nezapomeňte, že pohyb je důležitý. Proto choďte s dětmi ven nebo s nimi cvičte doma, nechte je vybít přebytečnou energii. Střídejte relaxaci a přiměřenou zátěž, posilujte tělo i mysl.

  10. Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem. Může jít o hygienu, podporu dobrých vztahů v rodině i projevy solidarity a pomoci druhým.

  PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. Psychologické pracoviště OBP MV ČR


  19. 3. 2020

  Zápis do 1. třídy - POZOR, ZMĚNA!

  Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo MŠMT nové opatření  k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne pouze formálně, motivační část se neuskuteční, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádosti o přijetí k povinné školní docházce mohou rodiče podat prostřednictvím datové schránky (tndmbpd), emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), poštou nebo osobně. Pokud zvolíte osobní předání, vhoďte prosím veškeré potřebné dokumenty v obálce do poštovní schránky
  u hlavního vchodu školy. Na obálku napište heslo: ZÁPIS

  Příjem žádostí bude probíhat od 2. 4. do 10. 4. 2020.
  Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  Ke všem "Žádostem" je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s "Žádostí" dálkovým způsobem nebo přiložit do obálky k ostatním dokumentům.

  V případě Žádosti o odklad školní docházky je potřeba stejnou cestou doložit k "Žádosti" dvě přílohy (doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

  Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a dalšími informacemi. Proto prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění Vašich Žádostí o přijetí, prosíme také o uvedení emailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás o tomto setkání mohli uvědomit.

  Po doručení Vaší "Žádosti" Vám bude prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou zasláno její registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno do 25. 4. 2020 na našich stránkách v sekci Základní škola - Aktuálně pro rodiče - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

  V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  13. 3. 2020

  OZNÁMENÍ

  Vážení rodiče,
  vzhledem k současné situaci vám navrhujeme možnost vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (osobní schůzku prosím volte pouze v nezbytných případech). Učivo pro další dny (následný týden) najdete vždy na webu školy /Základní škola/ Aktuálně pro rodiče/ DOMÁCÍ ÚKOLY. 
  V sekci Užitečné odkazy najdete také odkazy na výukové weby pro další domácí procvičování učiva nebo si můžete sami vytisknout pracovní listy s daným učivem. Hlavním pomocníkem při výuce budou žákům sloužit učebnice a pracovní sešity, které by měli mít u sebe.
  Vypracované úkoly děti přinesou do školy až po ukončení mimořádné situace. Pomozte vašim dětem s případným zakládáním vypracovaných úkolů do složek podle předmětů. Děkujeme.
  V případě, že budete potřebovat jakoukoli radu, kontaktujte nás.
  Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme vše dobré.
  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  Vážení rodiče!
  Česká televize spustila nový portál s názvem Čt edu. https://edu.ceskatelevize.cz/stupne-vzdelavani.
  Nabízí na něm přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol a členěných podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku.

  Portál ČT edu je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu.

  Video samozřejmě nemůže nahradit výuku, ale tím, že je názorné, nese emoci, humor nebo příběh, stává se užitečným a zábavným doplňkem v procesu vzdělávání.

  Videa mají často stopáž jen několik minut.
  https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/1-stupen-zs


  DOMÁCÍ ÚKOLY ( týden od 18. 5. - 22. 5. 2020 ):

  TELEVIZE DÉČKO - jarní hry, pohádky, soutěže a kvízy pro děti:
  https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce

  DOPRAVNÍ VÝCHOVA PRO DĚTI:
  www.dopravnivychova.cz

  Vážení rodiče, milí žáci!

  Tak jsme se konečně dočkali! Za týden se opět otevřou dveře naší školy a vy zasednete do lavic. Nebude to snadné, protože všichni budeme muset být opatrnější a budeme muset dodržovat nastavená hygienická opatření.
  Pevně věřím, že tento školní rok ve zdraví dokončíme. Ničeho se nebojte. Budeme vše společně opakovat a procvičovat!
  Už se na vás moc těšíme! Ti z vás, kteří budete pokračovat v domácí výuce, najdete úkoly zase na webových stránkách. O nic ale nepřijdete. Určitě se ještě uvidíme. Tento týden budete mít trochu volnější. Nachystejte si všechny sešity a pracovní listy, které jste doma vypracovali a přineste s sebou do školy.
  Podrobné informace o organizaci školy od 25.5. budete mít na webových stránkách od středy 20. 5. 2020.

  3. ročník:

  Český jazyk: - učebnice s vílou Hvězdičkou
  str. 106- kapitola VII. SLOVESA
  zopakujte si, co jsou slovesa
  ( Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.)
  Ústně cv. 1-3, cv.4 b,c,d/ 106, písemně cv. 4a/ 106 ( napište jako diktát s maminkou nebo tatínkem)
  str.107- Slovesa- čas
  Pozor na žluté tabulky Zapamatujte si - str. 107
  Ústně cv. 1,2/ 107, písemně cv. 3 a,b/ 107
  Učivo o slovesech:
   https://www.youtube.com/watch?v=PgmKlpLbw6E
   https://www.youtube.com/watch?v=Oql9InmiPFY
  Opakování - Co už víme o podstatných jménech
  Procvičuj u podstatných jmen určování rodu, čísla a pádů!
  Pracovní sešit s vílou Hvězdičkou- str. 62 celá, str. 63/ cv. 1,2,3 - písemně
  Čítanka:  číst dle vlastního výběru, dokonči čtení knihy na květen
  Písanka: pokračovat v Písance 2 -str. 26 celá

  Matematika: - Početníček str. 58 LOGIKA 
  - Procvičovací PS z matematiky( 3.díl ) - str. 19/ cv. 4 a,b 
  - Učebnice matematiky( modrá) - str. 84 ( Procvičování ), písemně cv. 12, 13, 14,
    15 / 84
   

  Anglický jazyk- CHIT CHAT pracovní sešit písemně str. 43/ cv. 4
  -  UNIT 9 - 
  Bug café ( Kavárna broučků)- opakování

 • Slovíčka (U9): pizza, chips, chicken, salad, fish, sausages, potatoes, vegetables, apple, orange, banana, chocolate, yoghurt, ice cream, burger, egg, cereal, breakfast, lunch, dinner ( překlad viz. slovníček str.66-68
   v pracovním sešitě CHIT CHAT)
 • Fráze (U9): What do you like? = Co máš rád/a?
  I like... Mám rád/a... I don´t like... Nemám rád/a...
  Do you like...? = Máš rád/a...?  Yes, I do./ No, I don´t. = Ano, mám./ Ne, nemám.
 • Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/food-unit-9-/

  4. ročník:

  Český jazyk: - učebnice s Magikem str. 106-109 ( Slovesný způsob u sloves- oznamovací, rozkazovací, podmiňovací žlutá tabulka str. 106, 107, 108 
  PAMATUJ! - U SLOVES V ROZKAZOVACÍM A PODMIŇOVACÍM ZPŮSOBU NEURČUJEME ČAS!!!
  písemně do sešitu: str. 106/ cv. 4 a/ str. 106, cv. 4 a, b/ str. 107, cv. 2a/ str. 108, cv. 3a, cv. 4/ str. 109
  ostatní cvičení jen ústně! 
  Pracovní sešit s Magikem- str. 62, 63 celá
  Procvičování učiva na těchto webových stránkách:
  https://www.youtube.com/watch?v=x7VtTDMl0oM ( slovesný způsob )

  https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0 (časování sloves v přítomném čase)
  https://www.youtube.com/watch?v=Oql9InmiPFY( čas u sloves)
  https://www.youtube.com/results?search_query=neur%C4%8Dit%C3%BD+tvar+sloves
  https://www.youtube.com/watch?v=WXBZHYKx85o  ( Osoba a číslo u sloves )
  https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ (Mluvnické kategorie u sloves)
  https://www.youtube.com/watch?v=xXNpUFis6Zg (časování sloves v minulém čase)
   
  Čítanka: denně číst dle vlastního výběru, odpovídat ústně na otázky pod články ( čtení s porozuměním), dokonči čtení knihy na květen!

  Matematika: Počtářské chvilky- pokračovat dále dle vlastních schopností
                         Početníček- pokračovat dále dle vlastního výběru, učivo
                         o zlomcích
  Učebnice MZLOMKY str.121 / cv. 12 písemně do sešitu
  Učivo o zlomcích zde:

  https://www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw ( Zlomky-výpočet části z celku )
   
  Opakuj a procvičuj učivo i na webových stránkách v sekci UŽITEČNÉ ODKAZY - PRO DĚTI!!!

  Anglický jazyk:  UNIT 5 - ON HOLIDAY( NA DOVOLENÉ 

  pracovní sešit CHIT CHAT str. 25/ cv. 3, 4

 • Slovíčka: swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, skipping, jumping, running
       ( viz slovníček str. 66-68 v pracovním sešitě CHIT
   CHAT 2)
 • Fráze: Is he/she... ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m ...ing. Are you ...ing?
                  Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she is... ing.
 • Přítomný čas průběhový - děj se odehrává právě teď!
  Více zde: https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/on-holiday-unit-5-/ 
                  https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido  ( přítomný čas průběhový)                                                               


  Společnost Didakta umožňuje všem žákům na domácí přípravu využití jejich výukových programů, které má zakoupené škola. Viz příloha.


  ONLINE PROCVIČOVÁNÍ VEŠKERÉHO UČIVA NAJDETE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

  ONLINE PROCVIČOVÁNÍ - TESTY ALF:
  www.alfbook.cz

  Tuto aplikaci spouštějte přes prohlížeč Google Chrome nebo Mozzila! 
  Kód školy:
  ucimesedoma
  Každý žák si může samostatně zvolit úkoly a zkoušet si ověření svých znalostí. Není to povinné. Je to jen jedna z možností, jak zaměstnat děti a hravou formou procvičit učivo.


  PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY ONLINE:
  https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php

  PÍSNIČKA PRO DĚTI JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZOyoyZa64yA

  Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Začátek je vždy v 9.00 hodin. Každý učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník.

  Každý den po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
  Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
  Úterý: Matematika + pohybová aktivita
  Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
  Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
  Pátek: Matematika + pohybová aktivita


  10. 3. 2020 

  DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!

  Vážení rodiče,
  dle vyhlášení vlády ČR se až do odvolání od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Škola i školní družina budou z tohoto důvodu UZAVŘENY.

  Všichni žáci byli třídními učitelkami poučeni, aby si vzali potřebné učebnice a sešity s sebou domů. Žákům byly zadány úkoly, které budou vypracovávat v době mimořádného volna. Minimální předpokládaná doba uzavření je stanovena na 14 dnů.
  Jakmile budeme mít další informace, budeme Vám je průběžně sdělovat na webových stránkách školy.
  V nutných případech kontaktujte školu na tel. 733 508 680

                                                                                                           Mgr. Lenka Vavrušová

  ČTĚTE DALŠÍ DOKUMENTY:

  INFORMACE MINISTRA ŠKOLSTVÍ ČR:

  Zde si můžete stáhnout žádost o ošetřovné dítěte do 10 let:

  OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ:

  Tiskopisy ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ s razítkem a podpisem ředitelky školy budou k dispozici po celou dobu uzavření školy v kanceláři účetní p. Vávrové - tel. 733 579 007


  8. 3. 2020

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

  Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční
  ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
  K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let ( tzn. děti narozené
  od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 ) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky.

  K zápisu s sebou přineste:
  • průkaz totožnosti ( občanský průkaz )
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( ke stažení v sekci Dokumenty ZŠ )
  • zápisní list pro žáka 1. ročníku ( v sekci Dokumenty ZŠ )
  • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky - doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře!!!
   ( Žádost o odklad PŠD je taktéž přístupný v sekci Dokumenty ZŠ )

  Od 10. března 2020 se v mateřské škole můžete zapsat do harmonogramu, ve kterém si vyberete vyhovující čas k zápisu. Také zde budete mít možnost vyzvednout si všechny potřebné dokumenty k zápisu.
  Těšíme se na budoucí školáky!
                                                                                       Mgr. Lenka Vavrušová

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ZŠ:


  6. 3. 2020

  POZOR, ČTĚTE DŮLEŽITOU VÝZVU!

  V rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru žádáme rodiče, kteří cestovali
  v průběhu jarních prázdnin do rizikových oblastí (zejména severní Itálie), aby po svém návratu (před pondělním nástupem do školy) tuto skutečnost oznámili písemně (e-mailem) škole, dále aby svůj zdravotní stav konzultovali se svým lékařem a podstoupili dobrovolnou dvoutýdenní karanténu. Děti budou mít omluvenou nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

  V případě dotazů se obracejte na e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
  Infolinky: 577 006 759 a 724 221 953

  Děkujeme za pochopení.

  VÝZVA KHS ZLÍN:

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:


  2. 3. 2020

  Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

  Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost této mimořádné zprávě.
  Děkuji Mgr. Lenka Vavrušová


  23. 2. 2020

  OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vážení rodiče!
  Oznamujeme vám, že z organizačních důvodů bude v době od 2. do 6. 3. 2020 
  ( jarní prázdniny žáků ZŠ) přerušen provoz školní družiny. 

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  19. 2. 2020

  Projekt Moravské děti Českého rozhlasu Zlín

  Moravské děti Českého rozhlasu Zlín je projekt, kdy redaktoři jezdí do základních a středních škol kraje a natáčejí s dětmi písničky, rozhovory a přání. Také do naší školy se se svým mikrofonem vydala  redaktorka Českého rozhlasu Zlín Saskia Mišová, aby s dětmi natočila písničky do tohoto pořadu. Celý týden od 17. - 21. 2. 2020 v 6.50 a 13.50 hodin 
  budou v Moravských dětech Českého rozhlasu Zlín zpívat žáci z naší školy.

  Pro ty, kteří si nebudou moci poslechnout tento pořad přímo ve vysílání, uvádíme ukázky ( viz níže).

  Mgr. Lenka Vavrušová
  11. 2. 2020

  Zálohu na školu v přírodě ve výši 1 000 Kč,- uhraďte prosím do 28.2. 2020 hotově třídním učitelkám nebo zašlete na účet školy 181500994/0300.

  Děkujeme


  10.2. 2020

  UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU 

  Vážení rodiče,
  firma ROJAK s.r.o. , která od nás dlouhodobě odebírá a zpracovává starý papír, asi vzhledem k situaci v celé ČR, přistoupila k tomu, že nám
  za sesbíraný starý papír ( karton) účtuje poplatky za jeho odvoz, které tak převyšují cenu námi sesbíraného papíru.
  V současné době proto škola doplácí na tuto aktivitu.
  Vzhledem k této situaci musíme bohužel sběr starého papíru ukončit.

  Děkujeme všem, kteří společně s námi sbírali a třídili starý papír. 
  Nutnost třídění však tímto určitě nekončí. Třídění i nadále musí jak v naší obci, tak i v celé ČR pokračovat. Množství netříděného odpadu (určeného ke skládkování) je už nyní neúnosně vysoké a do budoucna je nutné hledat řešení. Ve sběrnách je možné nadále papír odevzdávat k výkupu,    i když za minimální cenu. 

  Věřím, že situace se do budoucna zlepší a škola bude moci pokračovat
  ve sběru jako v minulých letech.

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  23.1.2020

  UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2019/2020

  Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude ukončeno 1.pololetí školního roku 2019/2020. 
  Vyučování bude 3 vyučovací hodiny podle rozvrhu hodin, 4. vyučovací hodinu obdrží žáci výpis vysvědčení za 1. pololetí.
  Tento výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.
  Školní družina bude v provozu do 16.15 hodin.

  V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.
  Tento den školní družina nebude v provozu.
  Mgr. Lenka Vavrušová


  16.1.2020

  FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ZLÍNSKÉHO DENÍKU

  Vážení rodiče prvňáčků,
  vaše děti byly vyfotografovány pro jedinečný školní seriál Zlínského deníku.
  Zajistěte si vydání regionálního Deníku ve středu 22. ledna. Budete tak mít originální památku na chvíli, kdy se z vašeho dítěte stal školák. Cena novin je 17 Kč,-

  Mgr. Lenka Vavrušová


  Stránka z novin k nahlédnutí zde:


  15.1.2020

  VÝUKA PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. a 3. ročníku

  Vážení rodiče,
  i v tomto školním roce se podle školního vzdělávacího programu budou účastnit žáci
  2. a 3. ročníku výuky plavání. Tato výuka je bezplatná (hrazena z rozpočtu školy - 1 150 Kč
  na žáka), provozní náklady ve výši 500 Kč bude taktéž hradit škola.

  Organizační pokyny:
  - Výuka žáků 2. ročníku bude probíhat na dětském bazénu, vstup přes pokladnu 50m bazénu.
  - Výuka žáků 3. ročníku bude probíhat na 25m bazénu, vstup z ulice Hradská.

  Trvání dvoulekcí:
  od 9:45 do 11:15 hod.

  Termíny dvoulekcí:  
  (vždy středa):
  12.2., 19.2., 26.2., 11.3., 18.3., 25.3.,1.4., 8.4., 15.4., 22.4. 2020
  - Odjezd od školy ( školní most): 9:05 hod.
  - Příjezd ke škole: do 12:15 hod.

  Rozvrh vyučovacích hodin pro žáky 1.+ 4. ročníku a neplavce se nebude měnit.
  Žáci budou pracovat v jednotlivých třídách podle svých rozvrhů hodin.
  Aktuální změny budou žákům vždy včas oznámeny.

  Povinné vybavení do plavání:
  Plavky (chlapci klasické, nikoliv s dlouhými nohavicemi), koupací čepice, ručník, mýdlo -vše uloženo v igelitové tašce.
  Žáci 3. ročníku navíc igelitový sáček na přenesení obuvi v prostorách plaveckého areálu.

  Doprava žáků bude zajištěna autobusem. Náklady na dopravu hradí rodiče.
  Rodiče však budou hradit pouze
  část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy požádala o dotaci na podporu výuky plavání. Cenu jízdného nám dosud dopravce nesdělil, budete informováni později.

  Z výuky plavání (tj. celého kurzu) lze dítě omluvit pouze z vážných zdravotních důvodů
  na základě lékařského potvrzení. Omluvit z jednotlivých lekcí pro dočasnou zdravotní indispozici lze na základě běžné omluvenky rodičů.
  Pokud se Vaše dítě zatím "neskamarádilo s vodou" a má k plavání určitou averzi,
  snažte se ho spíše motivovat kladně, aby tuto počáteční fázi překonalo (můžete
  se např. výuky účastnit spolu s dítětem či jinak mu vyjádřit svou podporu a zároveň mu vysvětlit důležitost dovednosti plavat).
  Určitě ale není namístě dítě z těchto důvodů z výuky omlouvat.
  Máme zkušenosti, že se nakonec vždy každému podaří přestat se vody bát a bezpečně zvládnout základy plaveckých stylů.

  Mgr. Lenka Vavrušová


  4. 1. 2020

  SBÍRKA PRO ÚTULEK

  Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste se na předvánoční sbírce pro Útulek Zlín- Vršava podíleli. V útulku měli z tak velké hromady darů velkou radost nejen zaměstnanci, ale určitě 
  i samotná zvířátka. Děkuji.

  Bc. Lucie Gottfried


  17.12.2019

  Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
  a spokojenosti v novém roce 2020 vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína