18. 10. 2021

V pátek 22. 10. 2021 od 8, 30 hodin proběhne vánoční focení dětí. 
Fotografování je nezávazné ( rodiče mohou fotky vrátit ).


18. 10. 2021

POZOR ZMĚNA!

Příspěvek SRPŠ 300,- Kč se platí, po změně, za KAŽDÉHO ŽÁKA, ne na rodinu !

Prosíme tedy o jeho doplacení (v ZŠ).

Děkujeme za pochopení.


10. 10. 2021

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

V pátek 15. 10. 2021 se zúčastníme premiérového divadelního představení pohádky O PALEČKOVI
v Městském divadle Zlín.

Vyučování bude do 8, 30 hodin
(1. vyučovací hodinu dle rozvrhu hodin).
Odjezd: 9,03 hod. od křižovatky
Návrat: do 12,30 hodin (na oběd)

Vstupné + jízdné: 90 Kč,- ( plaťte do 14. 10. 2021 třídním učitelům)

Nezapomeňte na roušku do autobusu!1. 10. 2021

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH

    V pátek 8. října 2021 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště.

 • písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz - žáci 3. + 4. ročníku
 • jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty - žáci 1. + 2. ročníku

S sebou: sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití, do autobusu a trolejbusu ochranu úst
                (roušku či respirátor)

Cestovné: 38 Kč,- ( autobus + trolejbus tam i zpět )

Odjezd: od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu).

Žáci, kteří chodí do ranní školní družiny, budou mít společný odchod ze školy.

Návrat: do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně v 11:50 nebo ve 12 hodin)

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ( TRVALÝ DÉŠŤ ) SE AKCE NEBUDE KONAT A
 ŽÁCI BUDOU MÍT VYUČOVÁNÍ. 


10.9.2021

FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 23. 9. 2021  od 10, 00 hodin se budou fotografovat naši prvňáčci.
Prosíme o vhodné oblečení.
Cena: sada 3 fotografií 100 Kč,-
           každá další fotografie 1 kus/ 20 Kč,-
U třídní paní učitelky nahlaste, prosím, o jaký počet fotografií budete mít zájem.


24. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2021-2022 bude zahájen ve středu dne 1. září 2021 v 8 hodin v budově ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína v jednotlivých třídách.
Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení slavnostního zahájení  (cca v 9 hodin) si budou moci rodiče žáků domluvit způsob platby obědů
(v kanceláři vedoucí školní jídelny u paní Ličmanové).
Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky!
Školní družina a školní jídelna bude v provozu od čtvrtku 2. září 2021. 
Od tohoto dne bude také zahájeno vyučování dle platného rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Informace k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19:
- Od žáků se nevyžaduje při prvním příchodu do školy prohlášení o bezinfekčnosti.

- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy
  a pohybu osob před školou.

- Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy a školských zařízení je
  omezen. Platí i pro rodiče žáků prvních ročníků (povolena je účast pouze zákonných zástupců
  dítěte).

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Každá osoba (žáci, zaměstnanci i třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy a ve společných
  prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném
  mimořádném opatření MZČR.

- V případě, že se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění, škola informuje zákonného
  zástupce žáka. Ten si žáka neprodleně vyzvedne, telefonicky kontaktuje praktického lékaře,
  který rozhodne o dalším postupu.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
  onemocnění (včetně alergického onemocnění) je umožněn vstup do školy pouze v případě,
  prokáže-li se lékařským potvrzením o této skutečnosti.

- Školní stravování probíhá za stejných podmínek jako v závěru loňského roku.

- Plošné testování ve školách je cíleno pouze na žáky. Proběhne 3x po sobě - 1., 6. a 9. září.
  Pouze žáci I. třídy (1.+ 2. ročníku) se budou testovat až ve čtvrtek 2. září.
  Od 10. září testování již probíhat nebude.

- Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Organizace testování
  bude stejná jako v závěru školního roku. Žákům 1. - 3. ročníku mohou při testování asistovat
  zákonní zástupci. Jedná se o výjimku z omezení vstupu třetích osob.
  Celou dobu musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

- Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- 14 dní po plně dokončeném očkování

- potvrzení o prodělané nemoci Covid - 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

- doložení negativního výsledku testu provedeném v odběrovém místě

- Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit,
  ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením MZd - použití ochrany dýchacích cest
  po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, u konzumace
  potravin musí sedět v lavici.

- V případě, že se žák odmítne testovat, nosí celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest.

- Pokud žák není přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test bezodkladně
  po příchodu do školy.

- V ranní školní družině se žáci netestují, budou testováni až ve škole.

- Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku dýchacích cest, nemůže
  žákovi škola umožnit vzdělávání a osobní přítomnost ve škole. Škola kontaktuje zákonného
  zástupce, žáka izoluje od ostatních. Žák v tomto případě není automaticky omluven ze vzdělávání
  a nemá nárok na distanční vzdělávání.

- Všichni testovaní žáci budou nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy.

Doporučení !
Vzhledem k tomu, že se mohou informace měnit ze dne na den, doporučujeme rodičům,
aby více sledovali webové stránky školy, popřípadě deníčky svých dětí.

Vážení rodiče,
věříme, že letošní školní rok zahájíme s úsměvem a optimismem, že bude probíhat
v přátelské atmosféře bez neočekávaných a nepříjemných situací v souvislosti
s koronavirovou situací.

Na všechny děti, školáky i rodiče se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Bohuslavice
u Zlína a všichni zaměstnanci školy.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


24. 7. 2021

SEZNAM POMŮCEK PRO 1. ROČNÍK 2021 / 2022


30. 6. 2021

Milí rodiče,

děkujeme vám všem za spolupráci v letošním náročném školním roce. 

Přejeme vám příjemné prožití dovolené, hodně letní pohody a těšíme se

na setkání s vámi a vašimi dětmi v novém školním roce. 

                         Mgr. Lenka Vavrušová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína 


3. 6. 2021

Informace k vratkám plateb za školní družinu

Vážení rodiče,
po uzavření školy nebylo Vašim dětem umožněno navštěvovat v plné míře školní družinu, přestože jste měli zaplacené školné.
Hodnota vratky pro žáky, kteří měli uhrazené plné školné:
- pro žáky 1. a 2. ročníku:    100 Kč 
- pro žáky 3. a 4. ročníku:   400 Kč
Vratky budou hrazeny během příštího týdne automaticky zpět na bankovní účty, ze kterých byly uhrazeny
( nejpozději 
do 30.6. 2021 ), případné platby v hotovosti budou řešeny individuálně s účetní školy p. Danou Vávrovou.
Rodiče, kteří nemají od začátku školního roku zaplacen žádný poplatek za školní družinu, prosíme o jeho uhrazení o sníženou částku (ve výši 100 nebo 400 Kč,-).
Poplatek, prosím, uhraďte do 15. 6. 2021 na účet školy.

Mgr. Lenka Vavrušová


1. 6. 2021

ŠKOLNÍ VÝLET

V úterý 22.června 2021 se uskuteční školní výlet pro všechny žáky základní školy
(Pustevny, Stezka Valaška, Rožnov pod Radhoštěm, skanzen - Valašská dědina).

Sraz: 7, 20 hodin u školního mostu
Odjezd: 7, 30 hodin odtamtud
Návrat: do 17 hodin opět ke školnímu mostu

Veškeré podrobné informace týkající se výletu obdržely děti v písemné podobě od svých třídních učitelů
dne 1. 6. 2021 

Výlet bude z větší části financován z dotací školy. Rodiče doplatí pouze částku 200 Kč,-/ dítě
Prosíme o včasnou úhradu do 18. 6. 2021
Děkujeme!


23.5. 2021

21. 5. 2021

V pondělí 14. 6. 2021 proběhne ve škole FOTOGRAFOVÁNÍ žáků a třídních kolektivů.
Za nepříznivého počasí se focení přesune do tříd.
Cena:  velká skupinová fotografie  15 x 21 : 35 Kč,-
                                        fotografie 20 x 15 : 20 Kč,-


20. 5. 2021

Celostátní bezpečnostní opatření

Vážení rodiče,

z důvodu celostátního bezpečnostního opatření a upozornění Policie ČR vás žádáme o opětovnou zvýšenou opatrnost ve venkovních prostorách školy i při vstupu do ZŠ.
Zejména vás žádáme o dodržení následujících pokynů:

1.   Zavírejte za sebou vchodové dveře !
2.  Nevpouštějte do budovy školy žádné cizí osoby !
3. Výskyt podezřelé osoby, případně podezřelého předmětu umístěného v okolí školy hlaste na linku 158.

V nejbližších dnech předpokládáme také omezení pohybu žáků na školní zahradě.

Děkuji vám za pochopení i za spolupráci.
Mgr. Lenka Vavrušová


14. 5. 2021

UPOZORNĚNÍ - ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

vzhledem k nízkému zájmu rodičů ( 32% ) se letošní škola v přírodě neuskuteční.

Mgr. Lenka Vavrušová


13. 5. 2021

DOPRAVNÍ  HŘIŠTĚ

V úterý 18. května 2021 pojedeme do Malenovic na dopravní hřiště (písemné testy a zkoušky mladých cyklistů, cyklistický průkaz - žáci 3. + 4. ročníku, jízda na kolech a šlapacích autech, pravidla BESIP pro chodce a cyklisty - žáci 1. + 2. ročníku).

S sebou:      sportovní oblečení i obuv, přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití

Cestovné:   38 Kč,- (autobus + trolejbus tam i zpět)

Odjezd:       od školního mostu v 7.32 hod. (sraz v 7.25 hod. u školního mostu)
                    Žáci, kteří chodí ráno do školní družiny, budou mít společný odchod
                    ze školy.

Návrat:       do 12.20 hod. (odjezd z AN ve Zlíně ve 12 hodin).
                    Oběd budou mít nahlášen všichni žáci.
                    Kdo nebude mít o oběd zájem, rodiče jej odhlásí u p. kuchařky
                    do 8 hodin.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ ( TRVALÝ DÉŠŤ ) BUDE AKCE ODLOŽENA A DĚTI BUDOU MÍT VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU HODIN !


12. 5. 2021

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče!
Provoz školní družiny bude opět obnoven od pondělí 17. 5. 2021 pro všechny přihlášené žáky 1.-3. ročníku. 

Provoz ranní družiny bude z důvodu povinného pondělního testování žáků probíhat pouze ve dnech
úterý - pátek v době od 6.30 do 7.30 hodin.


30. 4. 2021

INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY S RODIČI ŽÁKŮ

Vážení rodiče,
v úterý 11. května 2021 budou probíhat v jednotlivých třídách od 13 - 16,20 hodin individuální pohovory s rodiči žáků.
Zájemci, zapište se, prosím k určitým časům do formuláře, který je umístěn na vstupních dveřích školní budovy.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením prosíme všechny přihlášené rodiče o dodržení časových termínů!
                             Děkujeme


TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE OD 3. 5. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 se upravuje testování žáků 1. stupně ZŠ
na jeden den v týdnu! 
Testovacím dnem bude
pondělí (respektive první den příchodu žáka
do školy v případě jeho pondělní absence). 
Ranní školní družina bude ve čtvrtek v provozu!
Dále informujeme rodiče, že na základě požadavku MŠMT nedošlo
k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku antigenního testu dětí a žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.
Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

                            Mgr. Lenka Vavrušová


9. 4. 2021

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY 12. 4. 2021

 • Podrobné informace k návratu dětí a žáků do škol v pondělí 12. dubna 2021 zde:

7. 4. 2021

Vážení rodiče,

sděluji vám, že vzhledem k současné epidemiologické situaci ve Zlínském kraji není zatím návrat žáků 1. stupně ani předškoláků do MŠ k 12. 4. 2021 zaručen.

Dnes odpoledne probíhá jednání na úrovni Ústředního krizového štábu a vedení Zlínského kraje.

Rozhodnutí, zda bude prezenční výuka v okrese Zlín v pondělí 12. 4. 2021 obnovena nebo zda bude termín odložen, bude zveřejněno 8.4. 2021 odpoledne.
Následně vás budu informovat o dalším postupu.

Mgr. Lenka Vavrušová22. 3 2021

MOŽNOST STRAVOVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
na základě vašeho zájmu o stravování  bude toto umožněno pouze žákům základní školy a dětem v povinném předškolním vzdělávání (tzv. předškolákům), a to odebráním stravy do vlastních jídlonosičů. Z důvodu současné pracovní neschopnosti paní kuchařky ( karanténa v souvislosti s onemocněním covid-19 ) budou mít možnost předškolní děti a žáci ZŠ, kteří se účastní distanční výuky, odebírat oběd do jídlonosičů až od 6. 4. 2021. Kdo bude chtít stravu odebírat, prosím, nahlaste tuto skutečnost paní Ličmanové na email:
licmanova.m@seznam.cz nebo telefonicky na číslo 776 135 635 nejpozději do večera 1. 4. 2021. Objednávky budou závazné vždy na celý týden.
Je nutné, aby měl každý 2 jídlonosiče, podepsané nejlépe lihovým fixem.
Obědy se budou vydávat u hlavního vchodu do školy.

Harmonogram výdeje:

11:30 - 11:45 předškolní děti

11:45 - 12:00 žáci 1. a 2. ročníku

12:00 - 12:15 žáci 3. a 4. ročníku

Při výdeji stravy je nutné dodržovat harmonogram výdeje a zachovávat současná přísná protiepidemická opatření (rozestupy, respirátory)!
Obědy odpovídají předepsané kvalitě a jsou určeny k přímé spotřebě.
Školní jídelna nezodpovídá za jejich kvalitu, pokud nebudou včas zkonzumovány.
V období velikonočních prázdnin (1. 4. - 5. 4. 2021) nemají žáci na dotovanou stravu nárok, obědy se tedy vydávat nebudou.
V případě jakýchkoli změn vás budeme včas informovat.

Mgr. Lenka Vavrušová


27.2.2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

Vážení rodiče,
oznamuji vám, že na základě rozhodnutí vlády ze dne 26.2.2021 vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se od 1. 3. 2021 
                                                              UZAVÍRÁ ZŠ a MŠ !
Všechny ročníky ZŠ přejdou na distanční výuku. O způsobu a formách distanční výuky budete informováni prostřednictvím třídních učitelů.
                                                                                  Mgr. Lenka Vavrušová


 • Informace MŠMT zde:

25. 1. 2021

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží žáci 1. a 2. ročníku
ve čtvrtek 28. 1. 2021 čtvrtou vyučovací hodinu.
Žáci 3. a 4. ročníku si mohou přijít pro vysvědčení osobně do školy ve čtvrtek
28. 1. 2021 od 11-13 hodin
při dodržení mimořádných hygienických pravidel
( dodržení předepsaných rozestupů a roušek.)  
Nevyzvednutá vysvědčení budou předána žákům po návratu do školy, obsah vysvědčení bude sdělen elektronicky na e-mail rodičů v termínu do 28. ledna.

Všichni žáci budou dostávat výpis vysvědčení, tento výpis si nechávají doma, nevrací se škole!
V pátek 29. 1. 2021 mají všechny děti jednodenní pololetní prázdniny.


22. 1. 2021

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU


29.12.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

POKRAČOVÁNÍ DISTANČNÍ VÝUKY


Radostné a spokojené prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody
vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína14. 12. 2020

POZOR - ZMĚNA !!!

Vážení rodiče!
Ministerstvo školství kvůli epidemii covidu-19 prodloužilo vánoční prázdniny, které začnou již 
v pondělí 21. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Žáci přijdou do školy naposledy v pátek 18. 12. 2020
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021

Mgr. Lenka Vavrušová


4. 12. 2020

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

VÁŽENÍ RODIČE,
OZNAMUJI VÁM, ŽE OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020 BUDE OBNOVEN PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V PŮVODNÍM REŽIMU.
                                                                          Mgr. Lenka Vavrušová


29. 11. 2020

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÝ A KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS PLNÝ ZDRAVÍ A POHODY
               ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA


25. 11. 2020

Vzdělávání žáků od 30. 11. 2020 - důležité informace pro všechny žáky a rodiče - prosím, čtěte!!!

Organizace a podmínky vzdělávání zde:

Informace MŠMT k provozu škol zde:

Opatření PES pro oblast školství zde:

Čestné prohlášení - viz. níže ( ze dne 13. 11. 2020 )


13. 11. 2020

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OD 18. 11.2020 

Vážení rodiče,
podle vládního nařízení bude od středy 18. 11. 2020 obnovena prezenční výuka 
s docházkou žáků 1. + 2. ročníku do školy. Od středy bude v provozu také ranní
i odpolední družina. Pro ostatní žáky ( 3. + 4. ročník) bude prozatím pokračovat povinné vzdělávání distančně stejným způsobem jako doposud. 
Stravování v budově školy bude podle pokynu MŠMT poskytováno jen žákům 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci si mohou oběd odebrat v jídlonosiči.
Prosíme, abyste oběd na 18. 11. nahlásili paní Ličmanové do pondělí 16. 11. do 8:00 hodin.

Děti mají povinnost nosit roušku po celou dobu své přítomnosti ve škole a ve všech prostorách školy. Počítejte tedy prosím se zajištěním dostatečného množství roušek pro každý den a také dvou mikrotenových sáčků nebo krabiček (na čisté a na použité roušky). Před nástupem do školy děti předloží třídní učitelce podepsané čestné prohlášení - viz příloha.
Do školy dávejte dětem také větší množství pití.

Informace MŠMT a MZ ČR se mohou v souvislosti s aktuální covidovou situací změnit, proto prosím sledujte školní webové stránky.
V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte telefonicky nebo na email lenka.vavrusova@seznam.cz

Vážení rodiče,
chtěla bych vám všem poděkovat za to, v jak nelehkých podmínkách pandemie koronaviru zvládáte obtíže spojené s distanční výukou vašich dětí.
Ujišťuji Vás, že s pedagogy děláme vše pro to, aby tato skutečnost co nejméně ovlivnila kvalitu vzdělávání. Naše škola nabízí pro žáky 3. a 4. ročníku IT vybavení
k zapůjčení ( tablety). V případě vašeho zájmu se na mě neváhejte obrátit.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy

Bližší informace o podmínkách vzdělávání zde:

Čestné prohlášení zde:


11. 11. 2020

ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Vážení rodiče, milí žáci !
Ráda bych vám touto cestou oznámila, že ředitelské volno plánované na 16. 11. 2020
je zrušeno
. Berte prosím na vědomí, že v tento den bude probíhat distanční výuka
ve všech ročnících.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


4. 11. 2020

Vážení rodiče,
fotografie vašich dětí s tématikou Vánoc si můžete vyzvednout osobně v pondělí 9. 11. 2020 od 15 - 16,15 hodin ve škole. Fotografie vám budou k dispozici do 19. 11. 2020
Pokud budete mít zájem o koupi ( pouze celé série za 250 Kč,- ), proveďte platbu elektronicky na účet školy 
181500994/0300 
do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte + Vánoční foto. 

V případě nezájmu vraťte, prosím, vždy celou sérii do schránky školy, fotografie budou následně skartovány.

Rodiče prvňáčků si mohou vyzvednout fotografie MŮJ PRVNÍ ŠKOLNÍ ROK v pondělí 9. 11. 2020 od 10 - 14 hodin ve škole
u p. učitelky Štipčákové nebo v jinou dobu po osobní domluvě.

Děkujeme vám, že při přebírání fotografií budete dodržovat všechna mimořádná hygienická opatření!


30. 10. 2020

VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY ZŠ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 

Vážení rodiče!
V době distanční výuky mohou žáci odebírat oběd do vlastních nádob.
V případě vašeho zájmu o odebírání obědů je nutné informovat vedoucí školní jídelny paní Miroslavu Ličmanovou na tel. 774 527 981 do pondělí 2. 11. 2020 nejpozději do 8 hodin. 
Výdej obědů bude probíhat v době od 11.00 do 11.30 hodin. Způsob odebírání si dohodnete telefonicky.  
Upozornění: Neodebrané obědy propadají!

Věříme, že tuto nelehkou situaci opět společně zvládneme.
Děkujeme vám za spolupráci, které si velmi vážíme.
Mgr. Lenka Vavrušová


30. 10. 2020

POKRAČUJEME V DISTANČNÍ VÝUCE

Vážení rodiče!
Vzhledem k současné "covidové" situaci a dalším mimořádným opatřením vlády budeme opět od 2. listopadu pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem.
Žáci 1. a 2. ročníku se budou nadále vzdělávat pomocí platformy Škola v pyžamu,
žáci 3. a 4. ročníku budou vzděláváni opět částečně online formou ( přes ZOOM ) a zčásti formou samostatné práce žáků (offline), jak jste již byli zvyklí.

Rozvrh hodin pro online výuku žáků 3. a 4. ročníku zde:


Pondělí                                                   3. ročník                                    4. ročník
                                                                8,00-8,30 JČ                             10,00-10,30 JČ
                                                                8,35-9,05 JA                             10,35-11,05 JA
                                                                9,10-9,40 M                                11,10-11,40 M

Středa                                                     3. ročník                                     4. ročník
                                                                10,00-10,30 JČ                           8,00-8,30 JČ
                                                                10,35-11,15 JA                              8,35-9,05 JA
                                                                11,10-11,40 M                                9,10-9,40 M

Pátek                                                       3. ročník                                     4. ročník
                                                                8,00-8,30 JČ                              10,00-10,30 JČ
                                                                8,35-9,05 JA                              10,35-11,05 JA
                                                                9,10-9,40 M                                11,10-11,40 M

Bližší informace k distanční výuce vám rádi poskytnou všichni učitelé.

Děkujeme vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví, mnoho sil a optimismu.
Mgr. Lenka Vavrušová 


27. 10. 2020

INFORMACE K ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče!
Sděluji vám, že žádat o ošetřovné bude jednodušší.
Česká správa sociálního zabezpečení připravila nové formuláře žádostí o dávku.
Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče.
Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář - viz. informace níže


23. 10. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE - PRÁZDNINOVÝ TÝDEN

 • Čerpání ošetřovného v době prázdnin
 • Pravidla chování pro žáky v době prázdnin
 • Jak mluvit s dětmi o koronaviru - odkazy

14. 10. 2020


UZAVŘENÍ ŠKOL A ČERPÁNÍ OČR

Vážení rodiče!
Od dnešního dne jsou uzavřena školská zařízení. MPSV včera vydalo tiskovou zprávu
k čerpání ošetřovného (OČR) s podrobnějšími informacemi (viz. příloha):

 • rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto
  důvodu čerpat OČR,
 • rodiče se mohou v péči střídat bez omezení,
 • prohlášení o uzavření školského zařízení nevystavuje příslušná škola, ČSSZ připravuje
  formulář žádosti, který bude vyplňovat samotný zaměstnanec po ukončení
  kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce.

S přáním stálého zdraví Mgr. Lenka Vavrušová


13. 10. 2020

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE PRO ŽÁKY 3. A 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci!
Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných krátkých vzdělávacích videí pro žáky prvního stupně základních škol a pro řadu vyučovaných předmětů.
Věřím, že vám videa z ČT edu pomohou ukazovat věci názorně, zábavně, poučně i distančně a že je budete využívat. 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola


13. 10. 2020

INFORMACE K UZAVŘENÍ ZŠ

VÁŽENÍ RODIČE!

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR PŘECHÁZEJÍ OD STŘEDY 14. 10. 202O ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA DISTANČNÍ VÝUKU.

DO ŠKOLY BY SE ŽÁCI MĚLI VRÁTIT PO PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH V PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ VÝUKY DO KONCE TOHOTO TÝDNE MAJÍ ŽÁCI UVEDENY V DENÍČKU, OSTATNÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BĚHEM ÚTERÝ A STŘEDY.

                                                                                            Mgr. Lenka Vavrušová


11. 10. 2020

Dny volna pro žáky ZŠ - pondělí 26.10. a úterý 27.10.2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 8.10.2020 o přijetí krizových opatření vyhlásilo MŠMT na pondělí 26.10. a úterý 27.10.2020 pro žáky ZŠ dny volna.
Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných podzimních prázdnin 29. - 30. října.
                                                                                                            Mgr. Lenka Vavrušová


9. 10. 2020

Přerušení plaveckého výcviku

Vážení rodiče,
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 bude až do odvolání přerušen plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Pondělní výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin.

                                                                                        Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


2. 10. 2020

INFORMACE KHS ZLÍN A ZLÍNSKÉHO KRAJE V SOUVISLOSTI
S NAŘÍZENÍM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍCH SE
K ONEMOCNĚNÍ COVID-19


1.10.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ

V úterý 6. 10. 2020 se budou žáci 1. ročníku fotografovat - cena jedné fotografie 13x18 cm ( Můj první školní rok) bude 30 Kč,-
Zároveň budou mít všichni žáci naší školy možnost vyfotografovat se na soubor fotografií
s vánoční tématikou - viz. obrázek. Cena sady 250 Kč,- Toto fotografování je nepovinné!


30.9.2020

PLAVECKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY 3. a 4. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
Vaše dítě bude v době od 5. 10. 2 020 - 16. 11. 2020 absolvovat povinnou
plaveckou výuku na základě §2 odst.3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č.464/2006 Sb.
a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, obor tělesná výchova.

Jedná se o náhradu 7 lekcí, které se v loňském školním roce z důvodu mimořádných opatření neuskutečnily. Výuka bude probíhat ve dvoulekcích vždy v pondělí (5. 10., 12.10., 19. 10., 26.10., 2. 11., 9. 11. a 16. 11. 2020) od 9,20-10,40 hod. v krytých bazénech plaveckého areálu Zlín, ulice Hradská 888.

Přímé vzdělávací náklady a provozní náklady ve výši 1 650Kč,-/ žáka budou hrazeny
z prostředků školy. Rodiče budou hradit pouze část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy vyřídila dotaci na podporu výuky plavání. Výše příspěvku bude stanovena dodatečně a rodiče budou o této skutečnosti včas informováni.

Vyučování v době plaveckého výcviku bude pouze 1. vyučovací hodinu - JČ.
Všichni žáci musí mít nachystány 2 roušky na cestu autobusem.
V případě jakýchkoli změn v souvislosti s vládními nařízeními vás budeme informovat!

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


10. 9.2020

POZOR - DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  PRO RODIČE !!!

Vážení rodiče!
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně se nebudou konat třídní schůzky! Pokud budete mít zájem o osobní schůzky s vyučujícími, domluvte si individuální konzultaci.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová

Citace z doporučení KHS Zlín zde:
"Zároveň Vás moc prosím, abychom společně udělali maximum pro co nejméně problémový chod škol. Prosím, snažte se nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy.
V tomto období nedoporučujeme konání třídních schůzek, velkých porad, nadbytečné slučování a spojování tříd. Je nezbytné omezit konání hromadných a dále školících prezenčních akcí. Prosím, upřednostňujte v co největší míře elektronickou komunikaci jak
s rodiči, tak s kolegy jako náhradu porad.
Na území Zlínského kraje došlo k výraznému nárůstu počtu onemocnění. Jen za poslední týden jsme evidovali 143 nových případů nákaz, u nichž jsme v některých případech
nezjistili zdroj nákazy, což je významné riziko šíření onemocnění v populaci. V okresech Uherské Hradiště a Zlín je riziko komunitního přenosu."


9. 9. 2020

POZOR - ČTĚTE!!!

Vážení rodiče!
Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov.
Upozorňuji Vás tedy na skutečnost, že při vstupu do budovy musí mít děti nasazenou roušku na obličeji. Roušku si sundají až po příchodu do třídy. Náhradní 1- 2 roušky musí mít připravené na výměnu v aktovce. Ve třídách budou pracovat bez roušek.
Rodiče vstupují do budovy školy s rouškou a to jen v nevyhnutelných případech.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


7. 9. 2020

DŮLEŽITÁ  INFORMACE  KE  ŠKOLE  V  PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s rozšiřujícím se onemocněním Covid-19
se v letošním školním roce neuskuteční škola v přírodě.
Rodičům, kteří zaplatili zálohy nebo provedli celkovou platbu, budou peníze vráceny na účet během měsíce září.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


30. 8. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH PRVŇÁČKŮ !!!

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířícím se onemocněním Covid-19 v blízkém okolí vás žádáme, aby nové prvňáčky doprovodili na zahájení školního roku pouze rodiče.
Doporučujeme všem doprovázejícím osobám, aby měli ústa zakryta rouškou a při vstupu do budovy školy použili dezinfekci.

Děkujeme vám za pochopení a za spolupráci.

Mgr. Lenka Vavrušová