1. 4. 2020

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE- úhrada za školní družinu a platba stravného

Vážení rodiče,
sděluji Vám, že úplata za školní družinu na měsíc duben nebude z důvodu přerušení provozu ŠD vybírána. Pokud by přerušení činnosti školní družiny bylo prodlouženo i na celý měsíc květen, bude úplata vrácena i za tento měsíc. Poměrná část úplaty bude rodičům kompenzována při opětovném zahájení provozu školní družiny. 
Výběr platby stravného za měsíc březen proběhne taktéž až po znovuotevření školy.
Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví a hodně trpělivosti.
                    Mgr. Lenka Vavrušová


30. 3. 2020

POZOR! AKTUÁLNĚ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ NÁBOŽENSTVÍ

Vzhledem k tomu, že v současné situaci není možná výuka náboženství, pan farář
P. Václav Fojtík posílá informace pro všechny děti, které jsou zapsány do tohoto nepovinného předmětu. Každý týden po dobu uzavření školy zde budou uveřejňovány úkoly pro děti do náboženství.

1. hodina náboženství ( 14. týden )

2. hodina náboženství ( 15. týden )


23. 3. 2020

Aktuální informace - čtěte!

Koronavirus COVID 19 - Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

Stručně:

1. Zklidněte se sami a udělejte si přípravu.

2. Podpořte pocit bezpečí, buďte emoční oporou.
3. Zjistěte, co dítě ví a jaké používá zdroje informací.
4. Identifikujte obavy dítěte.

5. Vysvětlujte a komunikujte s dítětem. Přiměřeně informujte o základních faktech
    a možnostech ochrany. Limitujte mediální zátěž.
6. Vytvořte si plán.
7. Zaměřte se na aktivitu.
8. Udržujte sociální kontakty s druhými.
9. Nezapomínejte na tělesný pohyb.
10. Buďte sami dobrým příkladem

1. Zorganizujte se a zklidněte před rozhovorem nejprve sami sebe. Sepište si, o čem se budete s dítětem bavit. Před rozhovorem s dítětem se sami zklidněte, připravte si hlavní body, na co se budete ptát a jaké informace chcete předat. Mějte na paměti, že děti čtou naše emoce a podle toho, jak před nimi vystupujeme, si budou naše informace vysvětlovat. Dítě je naším zrcadlem, proto je velmi důležité, aby z nás cítilo klid a bezpečí. Proto si hlídejte i svoji nonverbální komunikaci. Nemluvte nad hlavami dětí o vážných věcech dospělých, děti to často citlivě vnímají, i když to nemusí dát najevo. Tím, že si sepíšete hlavní body, získáte sami stabilitu, nadhled a strukturu a vyvarujete se nežádoucích emocí, které by dítě mohly vylekat. Zároveň na nic nezapomenete.

2. Zvyšte jeho pocit bezpečí. Ujistěte ho, že se nemusí bát. Obejměte dítě. Řekněte mu, že ho máte rád/ráda. Vysvětlete mu, že se nemusí bát, že je v bezpečí. Sami se nenechte vystrašit a nestrašte dítě. Zaměřte se na pozitivní pocity, udržujte pozitivní náladu. Když vidí dítě stabilního rodiče, také bude stabilní.

3. Zjišťujte, co o koronaviru dítě již ví a na co se chce zeptat. Ptejte se dětí. Zeptejte se, co jim o koronaviru říkali ve škole, o čem se baví s kamarády, kde získávají informace. Vyvracejte poplašné zprávy, fámy a dezinformace. Dejte dítěti prostor na jeho vlastní otázky.

4. Zmapujte strachy a nejistoty dítěte. Kromě toho, co si o koronaviru myslí, zjistěte, jaké jsou jeho pocity, z čeho má obavy a strach. Vysvětlete mu, že to, co se děje (jako třeba zavřená škola, omezení akcí, karanténa) je součást prevence. Je to z důvodu, aby lidé hromadně a najednou neonemocněli a aby byla nemoc pod kontrolou. Vysvětlete, že se takto lidé společně brání. Ujistěte dítě, že samo není v ohrožení života, že není rizikovou skupinou.

5. Vysvětlujte dítěti základní fakta, např. co to koronavirus je a jak se můžeme chránit. Ochraňte děti před nadměrným vlivem médií. Pro rozhovor a odpovědi na dotazy dětí pečlivě volte zdroje informací. Nenechte se ovládat bulvárem nebo konspiračními weby. Weby ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví poskytují informace, které jsou ověřené a aktualizované. Dle věku dítěte volte vhodná slova, nedramatizujte, řekněte, že se jedná o nové onemocnění, na které se hledá lék, a že už známe postupy, jak snížíme možnost nákazy. Buďte názorní. Zdůrazněte, že je důležité dodržovat hygienu, dobře a často si mýt ruce, nesahat si do úst, do očí a do nosu. Že je to základ, jak snížit riziko nákazy. Natrénujte si znovu s dítětem mytí rukou. Buďte sami dětem příkladem, jak se odpovědně chovat. Dodržujte přísun vitamínů, mějte dostatek spánku, udržujte si dobrou náladu - přispějete tím k posílení imunity i psychické odolnosti.

6. Vytvořte si časový harmonogram dne i týdenní plán. Pomůže to dítěti i vám samotným. Vysvětlete dítěti, že nejde jen o nově nabyté volno, ale i o plnění povinností. Můžete dítěti naplánovat čas pro hry, společnou komunikaci, pomoc v domácnosti i učení a psaní úkolů. Dítě nepřetěžujte, ale strukturování času je důležité pro stabilitu psychickou.

7. Zaměřte se na aktivní trávení času. Vysvětlete dítěti, že i vy máte nějaká omezení, jako například, že musíte pracovat. Zároveň i dítě může plnit školní povinnosti z domova. Komunikujte v této oblasti se školou. Dávejte pozor, aby dítě netrávilo dlouhé hodiny u televize či s mobilním telefonem. Aktivní činnost pomáhá překonávat zátěž. Střídejte v plánu odpočinek s aktivitou. Pokud jste v práci a dítě je doma samo, udržujte s ním pravidelný telefonický kontakt.

8. Udržujte sociální kontakt dětí a komunikaci s rodinou a kamarády. Nechte děti, ať si s kamarády zavolají a sdělí si své pocity. Se členy rodiny a kamarády můžete udržovat kontakty osobně, přes Skype či skupiny na sociálních sítích apod. Nevoďte děti do nových větších kolektivů - méně je více. Mějte na paměti, že čím větší je koncentrace lidí, tím větší je riziko nákazy.

9. Nezapomeňte, že pohyb je důležitý. Proto choďte s dětmi ven nebo s nimi cvičte doma, nechte je vybít přebytečnou energii. Střídejte relaxaci a přiměřenou zátěž, posilujte tělo i mysl.

10. Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem. Může jít o hygienu, podporu dobrých vztahů v rodině i projevy solidarity a pomoci druhým.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D. Psychologické pracoviště OBP MV ČR


19. 3. 2020

Zápis do 1. třídy - POZOR, ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo MŠMT nové opatření  k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce v naší škole proběhne pouze formálně, motivační část se neuskuteční, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Žádosti o přijetí k povinné školní docházce mohou rodiče podat prostřednictvím datové schránky (mz4tyb), emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email), poštou nebo osobně. Pokud zvolíte osobní předání, vhoďte prosím veškeré potřebné dokumenty v obálce do poštovní schránky
u hlavního vchodu školy. Na obálku napište heslo: ZÁPIS

Příjem žádostí bude probíhat od 2. 4. do 10. 4. 2020.
Pokud zastupuje dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Ke všem "Žádostem" je také nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a zaslat ji spolu s "Žádostí" dálkovým způsobem nebo přiložit do obálky k ostatním dokumentům.

V případě Žádosti o odklad školní docházky je potřeba stejnou cestou doložit k "Žádosti" dvě přílohy (doporučující posouzení školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a dalšími informacemi. Proto prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění Vašich Žádostí o přijetí, prosíme také o uvedení emailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás o tomto setkání mohli uvědomit.

Po doručení Vaší "Žádosti" Vám bude prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou zasláno její registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno do 25. 4. 2020 na našich stránkách v sekci Základní škola - Aktuálně pro rodiče - Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nejasností či dalších informací můžete volat na telefonní číslo 733 508 680.

Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


13. 3. 2020

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci vám navrhujeme možnost vzájemné komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (osobní schůzku prosím volte pouze v nezbytných případech). Učivo pro další dny (následný týden) najdete vždy na webu školy /Základní škola/ Aktuálně pro rodiče/ DOMÁCÍ ÚKOLY. 
V sekci Užitečné odkazy najdete také odkazy na výukové weby pro další domácí procvičování učiva nebo si můžete sami vytisknout pracovní listy s daným učivem. Hlavním pomocníkem při výuce budou žákům sloužit učebnice a pracovní sešity, které by měli mít u sebe.
Vypracované úkoly děti přinesou do školy až po ukončení mimořádné situace. Pomozte vašim dětem s případným zakládáním vypracovaných úkolů do složek podle předmětů. Děkujeme.
V případě, že budete potřebovat jakoukoli radu, kontaktujte nás.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme vše dobré.
Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


Vážení rodiče!
Česká televize spustila nový portál s názvem Čt edu. https://edu.ceskatelevize.cz/stupne-vzdelavani.
Nabízí na něm přes 3000 krátkých vzdělávacích videí určených pro děti předškolního věku i žáky středních škol a členěných podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku.

Portál ČT edu je bez jakékoli registrace otevřený pro všechny, kteří mají přístup k internetu.

Video samozřejmě nemůže nahradit výuku, ale tím, že je názorné, nese emoci, humor nebo příběh, stává se užitečným a zábavným doplňkem v procesu vzdělávání.

Videa mají často stopáž jen několik minut.
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/1-stupen-zs


DOMÁCÍ ÚKOLY ( týden od 6. 4. - 10. 4. 2020 ):

PREZENTACE KE SHLÉDNUTÍ:

JARO:

JARNÍ POZDRAV:

VELIKONOCE NA DÉČKU - jarní hry, pohádky, soutěže a kvízy pro děti:
https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce

3. ročník:

Český jazyk: - učebnice s vílou Hvězdičkou
str. 85- 89- kapitola V.- Slovní druhy
pozor na žluté tabulky- str.85- 87 ( Připomeňte si, Zapamatujte si )
písemně do sešitu cv. 3a/ 87, cv.4/ 87 ( Hvězdička č.17 ),  cv.6a/ 87 - napište jako diktát
str. 89/ 5a písemně přes fólii, cv. 5b/89 do sešitu, cv. 5c napište jako diktát 
Ostatní cvičení v učebnici jen ústně!

Pracovní sešit s vílou Hvězdičkou- str. 49- 50 celé
Sloh: učebnice str. 88 Vyprávění- Radost: povídejte si, co vám udělalo v životě radost, jak radost projevujete, z kterého dárku jste měli radost, můžete si dárek nakreslit
Čítanka:  číst str. 88- 93 ( ústně odpovídejte na otázky pod články, čtení  s porozuměním), čtení knihy na duben
Písanka: pokračovat v Písance 2 -Duben

Matematika: - Početníček str. 33 - 34 ( písemné odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000)
- Procvičovací PS z matematiky( 3.díl ) - str. 13 ( násobení a dělení čísly 30, 40)
- Učebnice matematiky( modrá) - str. 97- 99 ( dle vlastního výběru procvičování písemného odčítání)
- denně procvičovat násobilku a dělení v oboru do 100

Anglický jazyk- CHIT CHAT pracovní sešit str. 32- 33 Review B- Opakování B ( souhrnné opakování lekcí 4 - 6)
Vazba: How many brothers/sisters have you got?- Kolik máš bratrů/sester?
Odpověď: I have got…. ( Já mám...), I haven´t got...( Já nemám...)
Slovní zásoba lekcí 4-6

4. ročník:

Český jazyk: - učebnice s Magikem str. 88- 91( vzory rodu mužského - MUŽ, STROJ - měkké vzory)
POZOR: přehled skloňování měkkých vzorů pro rod mužský - tabulka str. 88, ŽLUTÉ TABULKY!!! 
str. 88/ cv. 1a,b  str. 89/ cv.6 ( drahokam od Magika č.14), cv.7/89, cv.6,8/ 91  -písemně do sešitu, Diktát: cv.9/ 91
Ostatní cvičení jen ústně!

- procvičovat skloňování podstatných jmen rodu mužského, umět zařazovat PJ ke vzorům, koncovky PJ
Pracovní sešit s Magikem- str. 53- 54
- Pravopisníček- vzory rodu mužského str.21
Učivo na těchto webových stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=101nSyKtMVA
Čítanka: denně číst dle vlastního výběru, odpovídat ústně na otázky pod články ( čtení s porozuměním), začít čtení knihy na duben

Matematika: Počtářské chvilky- pokračovat dále dle výběru
                       Početníček- pokračovat dále
Učebnice M : str. 101- Procvičování ( převody jednotek, opakování písemného -, . , : )
písemně do sešitu- cv. 3, 6, 8/ 101

Anglický jazyk:  UNIT 3- pracovní sešit CHIT CHAT str. 14-15 Be healthy! ( Být zdravý)
Slovíčka: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy (slovníček str.66-68)

 • Fráze: What´s the matter? I´ve got a... Go to bed. Eat/Don´t eat... Drink/Don´t drink...
  viz. https://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/health-unit-3-/

 • ONLINE PROCVIČOVÁNÍ VEŠKERÉHO UČIVA NAJDETE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:
  https://procvicovani-uciva.webnode.cz/

  ONLINE PROCVIČOVÁNÍ - TESTY ALF:
  www.alfbook.cz

  Tuto aplikaci spouštějte přes prohlížeč Google Chrome nebo Mozzila! 
  Kód školy:
  ucimesedoma
  Každý žák si může samostatně zvolit úkoly a zkoušet si ověření svých znalostí. Není to povinné. Je to jen jedna z možností, jak zaměstnat děti a hravou formou procvičit učivo.


  PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY ONLINE:
  https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php

  PÍSNIČKA PRO DĚTI JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZOyoyZa64yA

  Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Začátek je vždy v 9.00 hodin. Každý učební blok trvá třicet minut a je určen vždy pro jeden ročník.

  Každý den po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
  Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
  Úterý: Matematika + pohybová aktivita
  Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
  Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
  Pátek: Matematika + pohybová aktivita  10. 3. 2020 

  DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !!!

  Vážení rodiče,
  dle vyhlášení vlády ČR se až do odvolání od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Škola i školní družina budou z tohoto důvodu UZAVŘENY.

  Všichni žáci byli třídními učitelkami poučeni, aby si vzali potřebné učebnice a sešity s sebou domů. Žákům byly zadány úkoly, které budou vypracovávat v době mimořádného volna. Minimální předpokládaná doba uzavření je stanovena na 14 dnů.
  Jakmile budeme mít další informace, budeme Vám je průběžně sdělovat na webových stránkách školy.
  V nutných případech kontaktujte školu na tel. 733 508 680

                                                                                                           Mgr. Lenka Vavrušová

  ČTĚTE DALŠÍ DOKUMENTY:

  INFORMACE MINISTRA ŠKOLSTVÍ ČR:

  Zde si můžete stáhnout žádost o ošetřovné dítěte do 10 let:

  OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ:

  Tiskopisy ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ s razítkem a podpisem ředitelky školy budou k dispozici po celou dobu uzavření školy v kanceláři účetní p. Vávrové - tel. 733 579 007


  8. 3. 2020

  ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

  Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020 - 2021 se uskuteční
  ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
  K zápisu se dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šesti let ( tzn. děti narozené
  od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 ) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky.

  K zápisu s sebou přineste:
  • průkaz totožnosti ( občanský průkaz )
  • rodný list dítěte
  • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ( ke stažení v sekci Dokumenty ZŠ )
  • zápisní list pro žáka 1. ročníku ( v sekci Dokumenty ZŠ )
  • v případě žádosti o odklad povinné školní docházky - doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře!!!
   ( Žádost o odklad PŠD je taktéž přístupný v sekci Dokumenty ZŠ )

  Od 10. března 2020 se v mateřské škole můžete zapsat do harmonogramu, ve kterém si vyberete vyhovující čas k zápisu. Také zde budete mít možnost vyzvednout si všechny potřebné dokumenty k zápisu.
  Těšíme se na budoucí školáky!
                                                                                       Mgr. Lenka Vavrušová

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DO ZŠ:


  6. 3. 2020

  POZOR, ČTĚTE DŮLEŽITOU VÝZVU!

  V rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru žádáme rodiče, kteří cestovali
  v průběhu jarních prázdnin do rizikových oblastí (zejména severní Itálie), aby po svém návratu (před pondělním nástupem do školy) tuto skutečnost oznámili písemně (e-mailem) škole, dále aby svůj zdravotní stav konzultovali se svým lékařem a podstoupili dobrovolnou dvoutýdenní karanténu. Děti budou mít omluvenou nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

  V případě dotazů se obracejte na e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě v době od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.
  Infolinky: 577 006 759 a 724 221 953

  Děkujeme za pochopení.

  VÝZVA KHS ZLÍN:

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR:


  2. 3. 2020

  Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

  Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost této mimořádné zprávě.
  Děkuji Mgr. Lenka Vavrušová


  23. 2. 2020

  OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Vážení rodiče!
  Oznamujeme vám, že z organizačních důvodů bude v době od 2. do 6. 3. 2020 
  ( jarní prázdniny žáků ZŠ) přerušen provoz školní družiny. 

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  19. 2. 2020

  Projekt Moravské děti Českého rozhlasu Zlín

  Moravské děti Českého rozhlasu Zlín je projekt, kdy redaktoři jezdí do základních a středních škol kraje a natáčejí s dětmi písničky, rozhovory a přání. Také do naší školy se se svým mikrofonem vydala  redaktorka Českého rozhlasu Zlín Saskia Mišová, aby s dětmi natočila písničky do tohoto pořadu. Celý týden od 17. - 21. 2. 2020 v 6.50 a 13.50 hodin 
  budou v Moravských dětech Českého rozhlasu Zlín zpívat žáci z naší školy.

  Pro ty, kteří si nebudou moci poslechnout tento pořad přímo ve vysílání, uvádíme ukázky ( viz níže).

  Mgr. Lenka Vavrušová
  11. 2. 2020

  Zálohu na školu v přírodě ve výši 1 000 Kč,- uhraďte prosím do 28.2. 2020 hotově třídním učitelkám nebo zašlete na účet školy 181500994/0300.

  Děkujeme


  10.2. 2020

  UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU 

  Vážení rodiče,
  firma ROJAK s.r.o. , která od nás dlouhodobě odebírá a zpracovává starý papír, asi vzhledem k situaci v celé ČR, přistoupila k tomu, že nám
  za sesbíraný starý papír ( karton) účtuje poplatky za jeho odvoz, které tak převyšují cenu námi sesbíraného papíru.
  V současné době proto škola doplácí na tuto aktivitu.
  Vzhledem k této situaci musíme bohužel sběr starého papíru ukončit.

  Děkujeme všem, kteří společně s námi sbírali a třídili starý papír. 
  Nutnost třídění však tímto určitě nekončí. Třídění i nadále musí jak v naší obci, tak i v celé ČR pokračovat. Množství netříděného odpadu (určeného ke skládkování) je už nyní neúnosně vysoké a do budoucna je nutné hledat řešení. Ve sběrnách je možné nadále papír odevzdávat k výkupu,    i když za minimální cenu. 

  Věřím, že situace se do budoucna zlepší a škola bude moci pokračovat
  ve sběru jako v minulých letech.

  Mgr. Lenka Vavrušová, ředitelka školy


  23.1.2020

  UKONČENÍ 1. POLOLETÍ ŠK. R. 2019/2020

  Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude ukončeno 1.pololetí školního roku 2019/2020. 
  Vyučování bude 3 vyučovací hodiny podle rozvrhu hodin, 4. vyučovací hodinu obdrží žáci výpis vysvědčení za 1. pololetí.
  Tento výpis si nechávají doma, nevrací se zpět škole.
  Školní družina bude v provozu do 16.15 hodin.

  V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.
  Tento den školní družina nebude v provozu.
  Mgr. Lenka Vavrušová


  16.1.2020

  FOTOGRAFOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ DO ZLÍNSKÉHO DENÍKU

  Vážení rodiče prvňáčků,
  vaše děti byly vyfotografovány pro jedinečný školní seriál Zlínského deníku.
  Zajistěte si vydání regionálního Deníku ve středu 22. ledna. Budete tak mít originální památku na chvíli, kdy se z vašeho dítěte stal školák. Cena novin je 17 Kč,-

  Mgr. Lenka Vavrušová


  Stránka z novin k nahlédnutí zde:


  15.1.2020

  VÝUKA PLAVÁNÍ PRO ŽÁKY 2. a 3. ročníku

  Vážení rodiče,
  i v tomto školním roce se podle školního vzdělávacího programu budou účastnit žáci
  2. a 3. ročníku výuky plavání. Tato výuka je bezplatná (hrazena z rozpočtu školy - 1 150 Kč
  na žáka), provozní náklady ve výši 500 Kč bude taktéž hradit škola.

  Organizační pokyny:
  - Výuka žáků 2. ročníku bude probíhat na dětském bazénu, vstup přes pokladnu 50m bazénu.
  - Výuka žáků 3. ročníku bude probíhat na 25m bazénu, vstup z ulice Hradská.

  Trvání dvoulekcí:
  od 9:45 do 11:15 hod.

  Termíny dvoulekcí:  
  (vždy středa):
  12.2., 19.2., 26.2., 11.3., 18.3., 25.3.,1.4., 8.4., 15.4., 22.4. 2020
  - Odjezd od školy ( školní most): 9:05 hod.
  - Příjezd ke škole: do 12:15 hod.

  Rozvrh vyučovacích hodin pro žáky 1.+ 4. ročníku a neplavce se nebude měnit.
  Žáci budou pracovat v jednotlivých třídách podle svých rozvrhů hodin.
  Aktuální změny budou žákům vždy včas oznámeny.

  Povinné vybavení do plavání:
  Plavky (chlapci klasické, nikoliv s dlouhými nohavicemi), koupací čepice, ručník, mýdlo -vše uloženo v igelitové tašce.
  Žáci 3. ročníku navíc igelitový sáček na přenesení obuvi v prostorách plaveckého areálu.

  Doprava žáků bude zajištěna autobusem. Náklady na dopravu hradí rodiče.
  Rodiče však budou hradit pouze
  část nákladů na dopravu žáků autobusem, jelikož ředitelka školy požádala o dotaci na podporu výuky plavání. Cenu jízdného nám dosud dopravce nesdělil, budete informováni později.

  Z výuky plavání (tj. celého kurzu) lze dítě omluvit pouze z vážných zdravotních důvodů
  na základě lékařského potvrzení. Omluvit z jednotlivých lekcí pro dočasnou zdravotní indispozici lze na základě běžné omluvenky rodičů.
  Pokud se Vaše dítě zatím "neskamarádilo s vodou" a má k plavání určitou averzi,
  snažte se ho spíše motivovat kladně, aby tuto počáteční fázi překonalo (můžete
  se např. výuky účastnit spolu s dítětem či jinak mu vyjádřit svou podporu a zároveň mu vysvětlit důležitost dovednosti plavat).
  Určitě ale není namístě dítě z těchto důvodů z výuky omlouvat.
  Máme zkušenosti, že se nakonec vždy každému podaří přestat se vody bát a bezpečně zvládnout základy plaveckých stylů.

  Mgr. Lenka Vavrušová


  4. 1. 2020

  SBÍRKA PRO ÚTULEK

  Ráda bych poděkovala vám všem, kdo jste se na předvánoční sbírce pro Útulek Zlín- Vršava podíleli. V útulku měli z tak velké hromady darů velkou radost nejen zaměstnanci, ale určitě 
  i samotná zvířátka. Děkuji.

  Bc. Lucie Gottfried


  17.12.2019

  Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
  a spokojenosti v novém roce 2020 vám přejí děti, žáci a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína