V čele školy stojí ředitelka Mgr. Lenka Vavrušová, která řídí pedagogické pracovníky základní i mateřské školy.

                                                              Kontaktní telefon na ředitelství školy:                                                                                                                              577 991 006, 733 508 680

Kontaktní telefon do mateřské školy:
+420 774 586 983
577 991 167

Božena Mikuličková

Učitelka MŠ


Bc. et Bc. Lucie Gottfried

Učitelka MŠ




  • Paní učitelky se střídají v ranních a odpoledních směnách, zajištěna je i vzájemná zastupitelnost v době kratší či delší nepřítomnosti některé z nich.
  • Pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Zajímají se o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají účastí na odborných  seminářích, samostatným vzděláváním, sledováním nových trendů a možností ve výchovné práci s dětmi. Vzájemně si získané informace a poznatky předávají, konzultují je a dále je využívají ke své práci.
  • Pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby vždy byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Rozvíjí děti po stránce fyzické, psychické i sociální, posilují jejich sebevědomí, jejich důvěru ve vlastní schopnosti, podněcují jejich harmonický rozvoj.

Nepedagogičtí zaměstnanci:

  • Nepedagogičtí zaměstnanci spolupracují s učitelkami, dle možností vypomáhají učitelkám při práci s dětmi v šatně při přípravě na pobyt venku, popřípadě, když je potřeba, i v průběhu dne.
  • Jejich pomoc je také potřebná při výletech a jiných akcích. Dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi a rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti.