Projekty školy

V naší základní škole probíhá několik dlouhodobých projektů zorganizovaných napříč školou. Některé projekty jsou pouze třídní, jiné celoškolní. Témata projektu si volí vyučující podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.

1. Pasování na čtenáře

 • ukázky z vyučování dětí 1. ročníku pro předškoláky

 • výroba dárků pro děti k zápisu

 • výzdoba třídy, školy

 • výtvarné práce žáků- výstavka

 • příprava kulturního vystoupení


2. Pasování na absolventy školy

 • výzdoba třídy, školy, příprava občerstvení

 • výtvarné práce žáků- výstavka

 • prezentace fotografií vycházejících žáků (od 1. - 5.ročníku)

 • příprava kulturního vystoupení

 • ukázky z vyučování formou soutěže

 • slavnostní pasování žáků 

 • zajištění absolventských triček a dárečků pro odcházející žáky


3. Halloween

 • výzdoba tříd a školy, dlabání a vyřezávání dýní

 • anglický blok - přiblížení svátku, výroba strašidelných kostýmů,
  hry s úkoly, porozumění a prohloubení halloweenské slovní zásoby

 • odpolední blok - výprava za strašidly, duchy a skřítky - plnění kouzelných úkolů na stanovištích
  (ve spolupráci se SRPŠ)

 • diskotéka s vyhodnocením nejlepší strašidelné masky


4. Mikuláš ve škole

 • Mikulášská nadílka s vystoupením dětí (ve spolupráci se SRPŠ)

 • výzdoba tříd - v jednotlivých třídách si děti vyrábějí různé výrobky
  z papíru, látek, výroba loutek

 • nácvik kulturního vystoupení MIKULÁŠ NA DĚDINĚ - ve spolupráci
  s obcí a SRPŠ

 • soutěž o nejkrásnějšího čerta, Mikuláše


5. Vánoce ve třídách

 • vánoční besídky ve třídách s nadělováním dárků

 • výzdoba tříd, zdobení vánočních stromečků, výroba přáníček pro rodiče

 • nácvik kulturního vystoupení - Vánoční jarmark - OÚ a SRPŠ

 • vyprávění v hodině slohu, dopis Ježíškovi, přednes básní s vánoční tématikou

 • zapojení do projektu Ježíškova vnoučata- přání a dárečky do domovů důchodců

 • pečení vánočního cukroví, perníčků, perníkových chaloupek - soutěž

 • vánoční zvyky a tradice, koledy

 • výroba vánočního dárku z keramiky

 • vánoční rej v maskách s diskotékou, soutěžemi a hrami


6. Spaní ve škole

 • zvolit téma

 • výzdoba školy

 • pohádkové postavy- výroba kostýmů

 • přehlídka kostýmů

 • výtvarná soutěž na chodníku

 • táborák s opékáním

 • noční hlídka


DLOUHODOBÉ PROJEKTY ŠKOLY:

Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, Zdravé zuby, Mléko do škol, Bezpečná škola, Skutečně zdravá škola.

Škola je ekologicky zaměřena a je zapojena do spolupráce s firmou EKO DEAL EU s.r.o. týkající se sběru plastových uzávěrů a do projektu ve sběru použitého kuchyňského oleje s firmou FRITEX . Každoročně, minimálně 2x ročně, se škola zapojuje do sběru odpadových surovin ve spolupráci s firmou PARTR VŠEMINA.

Škola se také zapojila do výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM z OP VK.

Jsme zapojeni do projektu ZLÍNSKÁ SÍŤ PODPORY NADÁNÍ v souladu s koncepcí podpory rozvoje nadání
a péče o nadané žáky.

Škola dále spolupracuje s hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci preventivně výchovného programu HASÍK CZ - výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a zapojuje se aktivně
do soutěží pořádaných SHČMS.

Již několik let se naše škola účastní projektu VESELÉ ZOUBKY ve spolupráci s DM drogerií Zlín.

Škola se zapojila také do projektu speciální pedagogiky Ostravské univerzity pod názvem VYTVOŘENÍ SÍTĚ INKLUZIVNÍCH ŠKOL V MORAVSKOSLEZSKÉM A ZLÍNSKÉM KRAJI.


Škola je od 1. 9. 2018 zapojena do projektu ŠABLONY II-PERSONÁLNÍ PODPORA,
PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE
U ZLÍNA, 
REG.Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009950.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je: Personální posílení o školního asistenta v MŠ a ŠD, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů, využitím ICT
ve vzdělávání, podpora žáků zřízenými kluby a doučováním.


Od 1.9.2020 je škola zapojena do projektu ŠABLONY III- PERSONÁLNÍ PODPORA, ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE U ZLÍNA.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Od 3.9.2018 je škola zapojena do celostátního projektu PROJEKT STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY. Žáci obdrží zdarma sešity s motivačním obrázkem lesních živočichů.


PROJEKTY MŠMT NA PODPORU VÝUKY PLAVÁNÍ:

MŠMT vyhlásilo na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 IV. etapu rozvojového programu
na podporu výuky plavání.
 
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.
Naše škola se do tohoto projektu zapojila a byla podpořena částkou 11 100 Kč.


Od září 2021 je škola zapojena do projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - realizace investice 3.2.3
Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19


Od května 2022 je škola zapojena do projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II